Storebrand ASA: Overgangsregler - nye private tjenestepensjonsprodukter

Banklovkommisjonens utredning NOU 2013:3 ble overlevert Finansdepartementet i dag. Banklovkommisjonen foreslår regler for overgang fra dagens ytelsesbaserte tjenestepensjonsprodukter til de nye innskuddsbaserte produktene som ble foreslått i NOU 2012:13.

Banklovkommisjonens utredning skal nå på offentlig høring. Finansdepartementet legger opp til å fremme et lovforslag for Stortinget i løpet av høsten. Det ventes at de nye reglene vil gjelde fra 1.1.2014.

Oppsummering

Forslaget legger til rette for overgang fra dagens ytelsesbaserte produkter til de nye tjenestepensjonsproduktene. Storebrand ser positivt på:

  • Det foreslås å øke de maksimale sparegrensene for dagens innskuddspensjonsordninger.  

  • Forslaget legger til rette for en langsiktig tilpasning til langt liv gjennom opptrappingsplaner. 

  • Disse opptrappingsplanene kan også åpne for mer hensiktsmessige garantistrukturer for pensjonsrettigheter fra de ytelsesbaserte ordningene. Det legges opp til at Finansdepartementet skal gi nærmere regler om dette i forskrift.  

Ny opptjening av tjenestepensjon vil som hovedregel skje i innskuddsbaserte tjenestepensjonsprodukter som er godt tilpasset Solvens II og det lave rentenivået. Utfordringene for fripoliser under Solvens II som beskrevet i NOU 2012:3 løses imidlertid ikke gjennom tiltakene som er foreslått i utredningen. Betydningen av forslagene for kapitalkrav under Solvens II vil avhenge av utformingen av opptrappingsplanene, den endelige håndtering av de opptjente rettigheter og markedsmessige tilpasninger.

Utredningen inneholder flere særmerknader og forslaget vil kunne bli endret etter høringsrunden.  

Om forslaget

  1. Banklovkommisjonen foreslår å heve de maksimale grensene for sparing  i dagens innskuddspensjonsordninger slik at disse tilsvarer det som er foreslått for de nye hybridproduktene (maksimalgrense økt fra 8% til 26,1%).  

  1. Ny opptjening av pensjon vil i fremtiden foregå enten i de nye innskuddsbaserte hybridproduktene eller i dagens innskuddsordninger. Det åpnes imidlertid for videreføring av ytelsespensjon for eldre arbeidstakere født før 1962. Premier for videreført ytelsespensjon vil bli basert på nye dødelighetstariffer.  

  1. Utredningen foreslår en overgangsordning hvor allerede opptjent ytelsespensjon kan videreføres innenfor pensjonsordningen. Premiereserve og tilleggsavsetninger knyttet til allerede opptjente pensjonsrettigheter videreføres i så fall som separate pensjonsbeholdninger. Kostnadene for disse pensjonsbeholdningene dekkes av arbeidsgiver, og holdes adskilt fra ny opptjening av pensjon.  

  1. Fripoliser foreslås omgjort til pensjonsbevis etter samme prinsipper som over. Pensjonsbeholdningene skal være tilstrekkelige til å dekke forpliktelsene på utbetalingstidspunktet. Ved eventuell underdekning vil en opptrappingsplan iverksettes. Lovforslaget gir Finansdepartementet hjemmel til å fastsette regler for slike opptrappingsplaner i forskrift. 

Innehaver av pensjonsbevis kan velge investeringsvalg for pensjonsbeholdningen. Medlemmer med pensjonsbeholdning knyttet til opptjening i ytelsesbasert ordning (jfr punkt 3) kan også velge investeringsvalg for denne.  Ved å velge investeringsvalg, sier man samtidig fra seg garantien knyttet til pensjonsbeviset/pensjonsbeholdningen.

Videre arbeid 

Banklovkommisjonen starter nå arbeidet med å tilpasse regler for risikodekningene (etterlatte- og uførepensjon) til de nye pensjonsproduktene og ny folketrygd. I denne delutredningen vil det også foretas en gjennomgang av flyttereglene for å tilpasse disse til de nye produktene. Banklovkommisjonen tar sikte på at denne utredningen ferdigstilles i 2013.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2013/utredning-om-overgang-fra-foretakspensjo.html?id=711637

I forbindelse med offentliggjøringen arrangerer Storebrand en telefonkonferanse 7 januar kokken 15:30 CET. Telefonkonferansen vil avholdes på engelsk og presentasjonsmaterialet vil bli lagt ut på vår nettside i forkant av konferansen.

For å delta, vennligst ring +47 23184536. Du kan også følge telefonkonferansen via link fra vår nettside www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 7. januar 2013

Kontaktinformasjon

Direktør Næringspolitikk og myndighetskontakt Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner