Storebrand ASA: Positive effekter på Embedded Value for 2012 fra driften, motvirkes av endrede skatteregler

  • Embedded value for Storebrands livvirksomhet på 21,8 milliarder kroner ved utgangen av 2012, en reduksjon på 3,0 milliarder kroner i 2012
  • Fondsbaserte produkter øker sin andel av konsernets verdi
  • Verdi av ny forretning (VNB) økt til 426 millioner kroner
  • Konsernets MCEV per aksje på 54,8 kroner

Om embedded value

Embedded value (EV) er en aktuariell beregning som måler verdien av et livsforsikringsselskap eksklusive verdiene av fremtidig nysalg. Verdien beregnes med utgangspunkt i en rekke forutsetninger knyttet til virksomheten, mikro- og makroøkonomiske forhold samt finansmarkedenes tilstand.

Storebrand utgir en separat EV-rapport med detaljerte opplysninger. EV-rapporten er utarbeidet med en markedskonsistent metodikk (MCEV).

Resultatvikling 2012

EV tar ikke hensyn til de foreslåtte endringene i norsk tjenestepensjon. Imidlertid har endrede skatteregler og nye dødelighetstabeller fra Finanstilsynet blitt hensyntatt i EV for 2012. De to regelverksendringene er forklaringen bak fallet i EV fra 2011 til 2012. I tillegg bidrar et fallende rentenivå negativt. 

Sterk vekst i innskuddspensjon grunnet god avkastning og lav kundeavgang gir økte verdier i EV. Selskapets tilpasninger inn mot Solvens II knyttet til bygging av bufferkapital og redusert investeringsrisiko bidrar også positivt på verdiene.

Verdien av nytegnet forretning i 2012 er beregnet til 426 millioner kroner. Dette er en økning fra 2011 og reflekterer i første rekke økt salg av innskuddsbasert produkter i Norge.

Stadig mer av den nye forretningen skjer i fondsbaserte produkter, som nå utgjør størstedelen av både verdiene av eksisterende forretning og verdiene knyttet til nysalg.

Øvrig

Storebrand arrangerer i dag en investor- og analytikerdag i London. En gjennomgang av de viktigste endringene i Embedded Value vil bli gjennomgått i presentasjonene som holdes. Disse vil være tilgjengelige på www.storebrand.no.

Disclosure document er vedlagt http://www.newsweb.no.

Lysaker, 15. mars 2013

Kontaktpersoner:

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker