Storebrand ASA: Storebrand kjøper SKAGEN AS

Storebrand kjøper SKAGEN og styrker sin posisjon i et voksende sparemarked

- Storebrand er Norges største private kapitalforvalter og ledende leverandør av tjenestepensjon. SKAGEN har en sterk posisjon i det norske sparemarkedet, med en tydelig forvaltningsfilosofi og en sterk merkevare. Sammen gir vi kundene et enda bedre sparetilbud. Dette er et offensivt grep for økt vekst innen sparing og pensjon, som i økende grad blir til ett marked fremover, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

En ledende posisjon i det norske fonds – og sparemarkedet

Sparing og pensjon er Storebrands kjernevirksomhet. Oppkjøpet øker Storebrand-konsernets andel av markedet for privat fondssparing på 221 mrd. kroner fra 4% til 17%. SKAGEN har om lag 140 000 andelseiere.

- Vi har allerede en god posisjon i det samlede spare- og pensjonsmarkedet og vil med dette bli den nest største aktøren i et marked med sterk vekst, sier Grefstad.

SKAGEN har også betydelig kapital til forvaltning fra institusjonelle kunder og distributører i Sverige og internasjonalt.

- Sammen kan vi satse enda sterkere i det institusjonelle markedet, også internasjonalt, sier adm. dir. Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management.

- SKAGEN er en annerledes og uavhengig forvalter som kundene setter stor pris på. Vi har tillit til deres aktive forvaltningsfilosofi og vil hegne om denne og den sterke merkevaren. Vi har god erfaring med tydelig aktiv forvaltning gjennom Storebrand-konsernet, sier Jan Erik Saugestad.

Kapitalforvaltningsbransjen krever stadig større investeringer og effektivitet, og selv om forvaltningen vil holdes adskilt, vil vi finne felles løsninger for å sikre en kundeorientert og kostnadseffektiv plattform for videre vekst.

- Jeg gleder meg over denne transaksjonen, som representerer et nytt og spennende kapittel i historien om SKAGEN. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Storebrand for å skape god avkastning og økte verdier for våre kunder, sier administrerende direktør i SKAGEN, Øyvind Schanke.

Detaljer om transaksjonen

I henhold til aksjekjøpsavtalen som er inngått, vil Storebrand erverve samtlige A-aksjer og 10 000 B-aksjer i SKAGEN, tilsvarende 90,95% av aksjekapitalen i Selskapet og 99,9% av stemmene i Selskapet.

Storebrand vil betale de selgende aksjonærene et vederlag for aksjene på 1,6 mrd kroner ved gjennomføring av transaksjonen, fordelt på 75% i nyutstedte aksjer i Storebrand ASA og 25% i kontanter. I tillegg vil det kunne komme et tilleggsvederlag basert på utvikling i resultater og inntekter i SKAGEN, og deling av honorarer som utløses av at SKAGEN leverer meravkastning sammenliknet med sine relevante referanseindekser («Performancehonorarer»). Se nærmere beskrivelse i Note 15 i Storebrand ASAs kvartalsrapport for 3. kvartal.

SKAGEN vil erverves av Storebrand ASA. Aksjeandelen på 75% av vederlaget på gjennomføring utstedes gjennom en emisjon hvor Storebrand ASA utsteder 17 904 091 nye aksjer basert på en gjeldende styrefullmakt gitt av generalforsamlingen 5. april 2017. Kontantandelen av vederlaget som betales ved gjennomføring finansieres ved nedsalg av omløpsobligasjoner i Storebrand ASAs likviditetsportefølje, som etter gjennomføring av transaksjonen forventes å være på 1,5 mrd kroner. Storebrand ASA har i tillegg til likvidtetsporteføljen en ubenyttet kredittfasilitet på EUR 240 mill.

Transaksjonen ventes å ha en umiddelbar effekt på Storebrands solvensmargins på om lag minus 2 prosentpoeng. På sikt er det ventet at transaksjonen vil styrke konsernets solvens og utbyttekapasitet.

Gjennomføring av transaksjonen avhenger i hovedsak av godkjennelse fra Finanstilsynet og Finansdepartementet samt Konkurransetilsynene i Norge og Sverige, og forventes gjennomført i løpet av inneværende år.

Utvalgte finansielle tall for SKAGEN og forventede synergier

Tabellen nedenfor angir hovedtall for SKAGENs virksomhet fra 2014-2016.

NOK m. 2016 2015 2014
Brutto   forvaltningshonorar 1,000.1 1,217.8 n.a.
Distribusjonskostnader (229.4)  (289.0)   n.a. 
Netto inntekter 770.7 928.8 934.7
Lønnskostnader (380.5) (466.9) (476.3)
Avskrivninger (17.6)  (17.9)  (18.8) 
Andre   driftskostnader (183.0)  (234.3)  (249.6) 
Driftsresultat 189.6 209.7 190.0
Netto   finansposter 6.8 9.3 11.8
Resultat før skatt 196.4 219.0 201.8
Skattekostnad (48.6) (64.3) (52.3)
Resultat etter skatt  147.8  154.7  149.5 
Kjernekapital 391.9 329.0 267.5
Kapitalkrav 100.3 109.2 89.4
Kapitaldekningsgrad 390.6% 301.4% 299.1%
Sum   eiendeler 1,048.7 1,110.5 1,246.0
Sum gjeld 637.2 758.8 962.2
Egenkapital 411.5 351.7 283.9

SKAGEN rapporterte i 2016 et nettoresultat på 148 mill. kroner. SKAGEN hadde ved utgangen av 2016 og per oktober 2017 en forvaltningskapital på hhv. 83 mrd. og 80 mrd. kroner.

Det forventes at kombinasjonen av SKAGEN og Storebrand vil gi initiale synergier på over 50 mill. kroner.

Nærmere om SKAGENs virksomhet

SKAGEN AS har konsesjon fra Finanstilsynet som forvaltningsselskap, og forvalter 17 verdipapirfond. Styret i SKAGEN AS består av Henrik Lisæth (styreleder), Anne Sophie Kleppa Stensrud, Per Gustav Blom, Nils Martin Petersson, Leiv Askvig og Frances Eaton. Øyvind Gjærevoll Schanke er administrerende direktør. Det er totalt 130 ansatte i selskapet.

Rådgivere

ABG Sundal Collier er finansiell- og transaksjonsrådgiver til Storebrand, Advokatfirmaet Thommessen juridisk rådgiver og Ernst & Young regnskapsmessig rådgiver.

Telefonkonferanse og investorpresentasjon

Storebrand inviterer til presentasjon av resultater og presentasjon av transaksjonen onsdag 25. oktober kl. 10:00. Investor- og analytikerpresentasjon vil bli avholdt på engelsk. Presentasjonen vil sendes live på storebrand.com/ir. Spørsmål kan rettes til ir@storebrand.no og vil bli søkt besvart under Q&A.

Det vil også bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere kl 14:00 CET. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. Passord er Storebrand. Se storebrand.com/ir for mer informasjon. 

Lysaker, 25. oktober 2017

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

CFO, Lars Aa. Løddesøl: (+47) 934 80 151

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Fungerende kommunikasjonsdirektør, Jan Otto Risebrobakken: jan.otto.risebrobakken@storebrand.no eller (+47) 480 82 602

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 626 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner