STOREBRAND ASA: Styrebeslutning om å utstede nye aksjer i forbindelse med det planlagte kjøpet av SKAGEN

Som tidligere kommunisert, og i henhold til aksjekjøpsavtalen som er inngått, vil Storebrand erverve samtlige A-aksjer og 10 000 B-aksjer i SKAGEN AS ("Selskapet" eller "SKAGEN"), tilsvarende 90,95% av aksjekapitalen i Selskapet og 99,9% av stemmene i Selskapet. For mer utfyllende informasjon om transaksjonen vises det til børsmeldingen publisert 25. oktober 2017.

75% av vederlaget som skal betales ved gjennomføringen av aksjekjøpsavtalen, skal skje i form av nye aksjer i Storebrand ASA som skal utstedes på grunnlag av gjeldende styrefullmakt gitt av generalforsamlingen 5. april 2017. Styret har i dag vedtatt å utstede 17 904 091 nye aksjer hver pålydende NOK 5 til tegningskurs NOK 68,23857 per aksje, hvorved antall utstedte aksjer i Storebrand ASA vil øke fra 449 909 891 aksjer til 467 813 982 aksjer. Totalt antall utestående aksjer etter transaksjonen vil være 466 840 310, justert for egne aksjer. Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av gjennomføring av kjøpet av de ovennevnte aksjene i SKAGEN.

Storebrand har mottatt offentlige godkjennelser nødvendig for å gjennomføre transaksjonen. Transaksjonen ventes endelig gjennomført 7. desember.

Lysaker, 6. desember 2017

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje:

kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Fungerende kommunikasjonsdirektør, Jan Otto Risebrobakken:

jan.otto.risebrobakken@storebrand.no eller (+47) 480 82 602

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 626 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Abonner