Storebrand ASA 1. kvartal 2012: Positiv resultatutvikling - konkurransedyktig avkastning til kundene

  • Konsernresultat på 667 millioner kroner i 1. kvartal 2012
  • Styrket bufferkapital og soliditet: Solvensmargin på 163 % i Storebrand Livsforsikring konsern
  • Sterk avkastning til liv- og pensjonskundene

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: (+47) 23184536.

Hele pressemeldingen:

1. kvartal 2012:
Positiv resultatutvikling - konkurransedyktig avkastning til kundene

  • Konsernresultat på 667 millioner kroner i 1. kvartal 2012
  • Styrket bufferkapital og soliditet: Solvensmargin på 163 % i Storebrand Livsforsikring konsern
  • Sterk avkastning til liv- og pensjonskundene

- Storebrand har levert konkurransedyktig avkastning til kunder med både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjon i kvartalet. Bufferkapitalen er styrket med 3,8 milliarder kroner i kvartalet og soliditeten er forbedret. Arbeidet med effektivisering av driften gir resultater som planlagt og videreføres med full kraft, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

Konsernresultatet før nedskrivning og amortisering av immaterielle eiendeler ble 667 millioner kroner i kvartalet.

Storebrand Livsforsikring: Konkurransedyktig avkastning
Usikkerheten som preget finansmarkedene gjennom siste halvdel av 2011 har avtatt. Storebrand har oppnådd konkurransedyktig avkastning i kvartalet. 

Storebrand har oppnådd god avkastning i innskuddspensjonsporteføljene. Storebrand Balansert Pensjon fikk en avkastning på 6,9 prosent.

Markedsavkastningen i kollektivporteføljene i Norge ble 2,1 prosent i kvartalet, godt over gjennomsnittlig rentegaranti.

Storebrand har i 2010 og 2011 satt av 1,5 milliarder kroner for fremtidig reservering til økt forventet levealder. Kundene må påregne at Storebrand også i 2012 vil avsette en vesentlig del av avkastning utover rentegarantien for å dekke økt forventet levealder.

Storebrand har besluttet å stanse tilflytting av fripoliser til selskapet med virkning fra 3. mai.

SPP: Bedret drift
Driftsutviklingen i SPP er positiv og bidrar til økt administrasjonsresultat. Premieinntektene i SPP har hatt en positiv utvikling. Fondsforsikring utgjør et stadig viktigere forretningsområde og SPP ble kåret til "Årets fondförsäkringsbolag" av forsikringsmegleren Söderberg & Partners for fjerde året på rad .

Kapitalforvaltning: Svakere resultat - vekst i midler til forvaltning
Midler til forvaltning i Storebrand Kapitalforvaltning økte med 11,8 milliarder kroner i første kvartal. Inntektsutviklingen er svakere enn fjoråret som følge av markedsutviklingen gjennom 2011. Forvaltningen har i kvartalet vært god med en meravkastning for kundene på til sammen 1,1 milliarder kroner.

Forsikring: Fortsatt tilfredsstillende resultatutvikling
Storebrand Forsikring har et godt risikoresultat og en kostnadseffektiv drift. Combined ratio ble 85 prosent i kvartalet, mot 98 prosent i første kvartal 2011 og 91 prosent for året 2011. Markedsutviklingen er positiv og premieinntektene økte med 11 prosent i kvartalet.

Storebrand Bank: Lave utlånstap
Storebrand Bank leverer et resultat på 56 millioner kroner i kvartalet. God tapsutvikling har gitt grunnlag for tilbakeføring av tapsavsetninger.

Styrket soliditet - tilbakebetaling fra SPP til Storebrand ASA
Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern var 163 prosent. Solvensmarginen i SPP Livsförsäkring AB utgjorde 226 prosent ved utgangen av kvartalet.

Styrket Solvens i SPP som følge av stigende markedsrenter, positiv utvikling i aksjemarkedene og endret konsernstruktur har gitt grunnlag for å tilbakebetale 500 millioner SEK til Storebrand ASA. Dette vil gjennomføres i løpet av andre kvartal.

Lysaker, 3. mai 2012

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Vedlegg: Styrets 1. kvartalsrapport 2012

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank, og forsikring.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12