Storebrand ASA 1. kvartal 2013: God vekst og tilfredsstillende resultat

  • Konsernresultat på 552 millioner kroner i 1. kvartal.
  • 17 prosent vekst i premieinntekter innenfor ikke-garantert pensjon
  • 7,4 prosent økning i fee- og administrasjonsinntekter
  • Kostnadstiltak styrker resultatutviklingen

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: (+47) 23184536.

Hele pressemeldingen:

1. kvartal 2013: God vekst og tilfredsstillende resultat
             

  • Konsernresultat på 552 millioner kroner i 1. kvartal.
  • 17 prosent vekst i premieinntekter innenfor ikke-garantert pensjon
  • 7,4 prosent økning i fee- og administrasjonsinntekter
  • Kostnadstiltak styrker resultatutviklingen

  
- Vi har god kostnadskontroll i hele virksomheten, samtidig som vi lykkes i arbeidet med en dreining fra produkter med rentegaranti til ikke-garanterte spareprodukter. Dette er i tråd med konsernets strategi og positivt for kundene våre, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

God salgs- og markedsutvikling
Fondsforsikringsproduktene viser god vekst både i Norge og Sverige. Konsernets premieinntekter for ikke-garanterte pensjonsprodukter økte med 17 prosent i kvartalet, mens premieinntektene for garanterte pensjonsprodukter er redusert med 3 prosent i kvartalet.

- Storebrand opprettholder posisjonen som markedsleder innenfor innskuddspensjon i det norske tjenestepensjonsmarkedet. Økningen av antall personkunder kommer hovedsakelig blant ansatte i bedrifter med pensjon i Storebrand. Dette er strategisk viktig for oss. I Sverige er vi i en utfordrerposisjon, og er fornøyd med at vi lykkes godt med salget innenfor fondsforsikring, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

 

Netto nysalg i kapitalforvaltningsvirksomheten ble 909 millioner kroner (1,3 milliarder) i kvartalet. Det var netto innløsning i den norske virksomheten, men dette ble mer enn oppveiet av sterkt salg i den svenske virksomheten.

Personmarked i banken fortsetter å utvikle seg positivt. Gode salgsresultater har gitt både utlåns- og innskuddsvekst. Storebrand forsikring hadde 9 prosent vekst i premieinntektene i kvartalet. En stabil vinter gir gode resultater for forsikring, som oppnådde en combined ratio på 87 prosent (85 prosent) i kvartalet.

Sterk inntektstvekst og god kostnadsstyring
Administrasjonsresultatene i den norske og svenske livvirksomheten styrkes som følge av god kostnadsstyring, pristilpasninger og økning i midler til forvaltning. Risikoresultatene er imidlertid svakere enn tidligere, spesielt innenfor innskuddspensjon. Lønnsomhetsforbedrende tiltak er igangsatt.

- Pensjonskundene våre har fått god avkastning dette kvartalet. Kundene med den vanligste innskuddsporteføljen har fått 5,1 prosent avkastning i kvartalet. Avkastningen i de garanterte pensjonsporteføljene har bidratt til å styrke bufferkapitalen med til sammen 1,5 milliarder kroner, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

 

Kapital til forvaltning er økt med 11,7 milliarder kroner.

Storebrand Bank opplever positiv utvikling for netto renteinntekter. Bankresultatet svekkes av negativ endring i markedsverdi på fastrentelån som følge av økning i utlånsrenter. Dette øker imidlertid marginen fremover.

Kapitalforhold og rammebetingelser
Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Storebrand Livsforsikring og SPP) var 165 prosent ved utgangen av kvartalet. Dette er en styrking på 3 prosentpoeng siden årsskiftet og henger i hovedsak sammen med opptjent resultatet og en økning i rentenivået i Sverige.

Med bakgrunn i økt forventet levealder har Finanstilsynet besluttet at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser med virkning fra 2014 (se egen børsmelding 11.03.2013). Konsernets oppreserveringsbehov er estimert til å utgjøre 11,5 milliarder kroner eller om lag 8 prosent av premiereservene. I perioden 2011 til 2012 er det samlet avsatt 4,3 milliarder kroner. Det er i tillegg bygd bufferkapital i kvartalet på om lag 0,7 milliarder kroner som vil være tilgjengelig for langt liv-reservering.

Lysaker, 24. april 2013


Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank og forsikring.