Storebrand ASA 1. kvartal 2014: Sterkt resultat og god avkastning til kundene

  • Konsernresultat på 728 millioner kroner i 1. kvartal
  • 16 prosent premievekst innenfor ikke-garantert tjenestepensjon
  • 1,9 milliarder kroner tilgjengelig for styrking av langt liv i 1. kvartal

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og supplementary information er vedlagt.

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge, +44 20 3003 2666 fra utlandet.

Hele pressemeldingen:

1. kvartal 2014: Sterkt resultat og god avkastning til kundene

  • Konsernresultat på 728 millioner kroner i 1. kvartal
  • 16 prosent premievekst innenfor ikke-garantert tjenestepensjon
  • 1,9 milliarder kroner tilgjengelig for styrking av langt liv i 1. kvartal

Storebrands konsernresultat ble på 728 millioner kroner (554 millioner) i 1. kvartal 2014. Tall i parentes viser tilsvarende utvikling i fjor.

– Vi leverer et sterkt resultat drevet av vekst innenfor fondsbasert sparing og pensjon, gode risikoresultater og fortsatt god kostnadskontroll, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Resultatet innenfor fondsbasert sparing og pensjon styrkes betydelig i kvartalet sammenliknet med samme periode i 2013. De viktigste årsakene er inntektsvekst i alle deler av virksomheten og kostnadsreduserende tiltak.

Forsikringsresultatene er gode, med en combined ratio på 80 prosent (92 prosent) i kvartalet. Risikoutviklingen er god, og resultatene styrkes av innføringen av nye dødelighetstabeller og reserveoppløsninger.

Tiltak for effektivisering og innsparing gir resultater, og konsernets kostnader ble redusert med 5,4 prosent i kvartalet.

Vekst i fondsforsikring og god avkastning til kundene

Dreiningen fra produkter med rentegaranti til fondsforsikringsprodukter fortsetter. Storebrand opprettholder posisjonen som markedsleder innenfor innskuddspensjon i Norge og har en sterk utfordrerrolle i Sverige. Samlet øker konsernets premieinntekter for fondsrelatert tjenestepensjon med 16 prosent i kvartalet. Tilsvarende opplever konsernet en reduksjon på åtte prosent i premieinntekter for pensjonsprodukter med rentegaranti.

For mange personkunder med garantert pensjon vil en overgang til fondssparing uten rentegarantier gi en høyere forventet pensjon. For bedriftene drives denne overgangen fra ytelses- til innskuddspensjon hovedsakelig av et ønske om mer forutsigbare kostnader.

– Det er svært hyggelig å rapportere om solid avkastning til kundene dette kvartalet. De norske innskuddskundene med den mest vanlige innskuddsporteføljen har fått 13 prosent avkastning de siste 12 månedene. Samlet er det oppnådd en meravkastning til kundene på nærmere én milliard kroner dette kvartalet, sier Grefstad.

I tillegg til god avkastning til innskuddskundene har de fleste aksje- og kombinasjonsfond og alle rentefond levert bedre enn markedet det siste året.

– Storebrand er ledende innenfor bærekraftige investeringer og følger nøye med på hvilke selskaper som best tilpasser seg samfunnets utfordringer. Denne informasjonen påvirker hvilke selskaper kundenes midler investeres i. Dette er den beste forsikringen vi kan gi våre kunder for en bedre pensjon gjennom langsiktig god avkastning, sier Grefstad.

Oppreservering for langt liv foran plan

2. april 2014 offentliggjorde Finanstilsynet retningslinjer knyttet til oppreservering for langt liv (se børsmelding fra Storebrand 3. april 2014 for detaljer). Storebrand har søkt Finanstilsynet om å bruke syv år på oppreserveringen.

Konsernets brutto oppreserveringsbehov ved utgangen av 1. kvartal er på 12,4 milliarder kroner. 4,1 milliarder var avsatt ved utgangen av 2013. God bokført avkastning, i kombinasjon med et godt risikoresultat i kvartalet, gjør at det ytterligere er 1,8 milliarder kroner i resultat tilgjengelig for styrking av reservene for langt liv. Oppreserveringen belaster resultatet direkte med 90 millioner kroner og indirekte gjennom tap av overskuddsdeling med 149 millioner i kvartalet.

– Sammenfattet leverer vi et godt kvartalsresultat. Kundene våre får god avkastning og avsetninger til langt liv ligger foran plan, sier Grefstad.

Lysaker, 7. mai 2014.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: mobil 99 16 41 35

Storebrand skal være best på sparing til pensjon. Konsernet tilbyr et helhetlig produktspekter innenfor livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Konsernet er delt inn i segmentene Sparing, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12