Storebrand ASA 2. kvartal 2013: Topplinjevekst og reduserte kostnader

  • Konsernresultat på 518 millioner kroner i 2. kvartal og 1 070 millioner kroner hittil i år
  • 17 prosent vekst i premieinntekter innenfor ikke-garantert pensjon hittil i år
  • Kostnadene reduseres i henhold til plan

Halvårsrapport, kvartalspresentasjon og supplementary information er vedlagt.

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 09:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 12:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: (+47) 23184536.

Hele pressemeldingen:

2. kvartal 2013: Topplinjevekst og reduserte kostnader

  • Konsernresultat på 518 millioner kroner i 2. kvartal og 1 070 millioner kroner hittil i år
  • 17 prosent vekst i premieinntekter innenfor ikke-garantert pensjon hittil i år
  • Kostnadene reduseres i henhold til plan

Storebrands konsernresultat ble 518 millioner kroner i 2. kvartal 2013, en økning på 172 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Styrket markedsposisjon og vekst i fondsbasert sparing

Fondsforsikringsproduktene viser god vekst både i Norge og Sverige. Konsernets premieinntekter for pensjonsprodukter uten rentegarantier økte med 17 prosent hittil i år.

– Vi opprettholder og styrker posisjonen vår som markedsleder innenfor innskuddspensjon i det norske tjenestepensjonsmarkedet, og er godt fornøyd med veksten vi opplever innenfor ikke-garanterte pensjonsprodukter både i Norge og Sverige, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Innenfor personmarkedet har vi utviklet nye kundekonsepter og opplever en god kundevekst.

­

– ­Storebrand skal være best på sparing til pensjon, og denne fremgangen gir ytterligere motivasjon i det videre arbeidet, sier Grefstad.

God kostnadskontroll

Kostnadstiltak har redusert kostnadene fra tilsvarende kvartal i fjor. Kostnadsprogrammet vil gi økte effekter utover i 2013, og vil oppnå full effekt ved utgangen av 2014.

– Kostnadstiltak gjennomføres og bidrar vesentlig til resultatfremgangen, sier Grefstad.

Innenfor garantert pensjon øker inntektene og kostnadene er på vei ned. Avkastningen har vært tilstrekkelig til å sette av ytterligere 0,5 milliarder kroner i kvartalet for å dekke oppreservering for langt liv i Norge. Avkastningen i SPP ble negativt påvirket av renteoppgangen i kvartalet, men bidrar likevel til netto overskuddsdeling.

Behov for avklaring rundt fremtidig tjenestepensjon

Det norske pensjonssystemet i privat sektor står foran store endringer. I forbindelse med Finansdepartementets beslutning den 28. juni om å holde beregningsrenten for livsforsikring uendret på 2,5 prosent, ble det også klart at det nye tjenestepensjonsregelverket ikke innføres fra 2014 slik departementet tidligere har lagt opp til.

– Det er beklagelig at innføringen av nye pensjonsprodukter og økte maksimalrammer for pensjonssparing utsettes. Mange av bedriftene som fortsatt har ytelsesordninger har utsatt omdanningen av disse i påvente av nye produktløsninger. Myndighetene bør derfor sikre en rask igangsettelse av den allerede vedtatte loven om fripoliser med investeringsvalg, samt øke maksimalrammene for sparing i innskuddspensjon, sier Grefstad.

Nye rammebetingelser i kombinasjon med kundenes egne ønsker fører til en vridning fra pensjonsprodukter med rentegaranti til fondsbaserte produkter. Storebrands strategi underbygger denne utviklingen. I 1. halvår har kunder med garantert pensjon hos Storebrand og SPP flyttet 8,3 milliarder kroner ut av garanterte pensjonsprodukter.

Kapitalforhold

Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Storebrand Livsforsikring og SPP) var 174 prosent ved utgangen av kvartalet. Dette er en styrking på 9 prosentpoeng i kvartalet og 12 prosentpoeng hittil i år, og henger i hovedsak sammen med opptjent resultatet og en økning i lange renter i Sverige.

Organisatoriske endringer underbygger strategien

Storebrand har i 2. kvartal gjennomført organisatoriske endringer for å styrke gjennomføringen av selskapets vedtatte strategi. Tilsvarende er segmentrapporteringen endret fra og med 2. kvartal 2013 for å bedre reflektere den operasjonelle oppfølgingen av virksomheten.

Lysaker, 12. juli 2013


Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35 

 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank og forsikring.