Storebrand ASA 3. kvartal 2013: Solid topplinjevekst og kostnadskontroll

  • Konsernresultat på 810 millioner kroner i 3. kvartal og 1 880 millioner kroner hittil i år
  • 2 prosent reduserte kostnader hittil i år
  • 10 prosent vekst i fee- og administrasjonsinntekter hittil i år

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og supplementary information er vedlagt.

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: 21563318 fra Norge, +44 20 3003 2666 fra utlandet.

Hele pressemeldingen:

3. kvartal 2013: Solid topplinjevekst og kostnadskontroll

  • Konsernresultat på 810 millioner kroner i 3. kvartal og 1 880 millioner kroner hittil i år
  • 2 prosent reduserte kostnader hittil i år
  • 10 prosent vekst i fee- og administrasjonsinntekter hittil i år

Storebrands konsernresultat ble 810 millioner kroner i 3. kvartal 2013, en økning på 352 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Styrkede resultater og god kostnadskontroll

– Med god underliggende vekst i pensjonsporteføljene og effektiv drift leverer Storebrand et solid kvartalsresultat, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Reservene innenfor fondsforsikringsprodukter har økt med 25 prosent hittil i år, og bidrar til 10 prosent økning i fee og administrasjonsinntekter. Også innenfor forsikringsområde er veksten god, og premieinntektene har økt med 15 prosent hittil i år.

Tiltakene i kostnadsprogrammet, som skal redusere konsernets kostnader med 400 millioner kroner innen utgangen av 2014, gjennomføres som planlagt.

– Vi lykkes godt med våre kostnadsreduserende tiltak, og de bidrar vesentlig til resultatfremgangen i kvartalet sier Grefstad.

God salgs- og markedsutvikling

Dreiningen fra produkter med rentegaranti til fondsforsikringsprodukter fortsetter. Konsernets premieinntekter fra garanterte pensjonsprodukter er redusert med 3 prosent hittil i år, mens premieinntektene for ikke-garanterte tjenestepensjoner økte med 20 prosent i kvartalet og 16 prosent hittil i år.

­

Pensjonskundene får god avkastning

– Storebrand leverer svært god avkastning til kundene i Norge og Sverige. Innskuddskundene i

Norge som har den vanligste investeringsprofilen, med 50 prosent aksjer, har fått 10,8 prosent avkastning hittil i år, sier Grefstad.

Kapital til forvaltning har økt med 15 milliarder kroner i kvartalet til 471 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Økningen skyldes styrking av den svenske kronen, god utvikling i finansmarkedene, meravkastning og nysalg.

Behov for avklaring rundt fremtidig tjenestepensjon

Det norske pensjonssystemet i privat sektor gjennomgår store endringer for å tilpasses folketrygdreformen. Regjeringen fremmet 4. oktober et lovforslag til Stortinget om et nytt tjenestepensjonsprodukt. Produktet er innskuddsbasert og tillater sparesatser på opp til 7 prosent av lønn inntil 7,1 G og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. Loven er foreslått å tre i kraft fra og med 2014.

– Dersom dette blir vedtatt, gjenstår det å sikre at bedrifter som har valgt eller vil velge dagens innskuddspensjon, også får muligheten til å spare innenfor de samme nye maksimale sparesatsene. Det betyr at pensjonsordningene i privat sektor blir likestilte. Da vil ansatte oppleve at størrelsen på innskuddene ikke begrenses av hvilken ordning bedriften velger. I tillegg forventer vi at regjeringen raskt avklarer regelverket for fripoliser med investeringsvalg og innfører bedre individuelle pensjonsspareordninger, kommenterer Grefstad.

Lysaker, 30. oktober 2013

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Storebrand skal være best på sparing til pensjon. Konsernet tilbyr et helhetlig produktspekter innenfor livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Konsernet er delt inn i segmentene Sparing, Forsikring og Garantert pensjon og Øvrig.