Storebrand ASA 4. kvartal 2011: Svekket resultatet til eier - konkurransedyktig avkastning til kundene

  • Konsernresultat[1] på 1 279 millioner kroner for året 2011 og 268 millioner kroner i 4. kvartal
  • Resultatet negativt påvirket av svakt finansresultat i SPP
  • God soliditet: solvensmargin på 161 prosent i Storebrand Livsforsikring konsern og 141 prosent i SPP konsern per 31. desember 2011
  • Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2011

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og analytikerpresentasjon er vedlagt http://www.newsweb.no

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: (+47) 23184536.

Hele pressemeldingen:

4. kvartal 2011:
Svekket resultatet til eier - konkurransedyktig avkastning til kundene

  • Konsernresultat[2] på 1 279 millioner kroner for året 2011 og 268 millioner kroner i 4. kvartal
  • Resultatet negativt påvirket av svakt finansresultat i SPP
  • God soliditet: solvensmargin på 161 prosent i Storebrand Livsforsikring konsern og 141 prosent i SPP konsern per 31. desember 2011
  • Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2011

- I et urolig finansmarked er det levert konkurransedyktig avkastning til norske og svenske pensjonskunder, bufferkapitalen er styrket og det er bygget reserver for økt levealder. Markedsuroen svekker resultatet i kvartalet, men arbeidet med effektivisering og kostnadsreduserende tiltak videreføres med full kraft og bidrar positivt, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

Økt robusthet
Resultat før overskuddsdeling og utlånstap har en vekst på 116 millioner kroner gjennom året. Dette reflekterer en økende robusthet i konsernets inntjeningskraft, selv i urolige finansmarkeder.  Utviklingen drives blant annet av en vridning mot fondsbaserte pensjonsprodukter på livvirksomheten, og økt inntjening fra forsikringsområdet. I løpet av 2011 har det vært en samlet premievekst innenfor fondsforsikring på 10 prosent.

Økte avsetninger i norsk liv
Avkastning utover rentegaranti i Storebrand Livsforsikring har muliggjort en avsetning på 1,1 milliarder kroner til fremtidig reservering for langt liv. Beløpet kommer i tillegg til den tidligere kommuniserte plan om en avsetning på 323 millioner kroner i perioden. Tilleggsavsetningene er styrket med 600 millioner kroner i 4. kvartal.

Bedret drift i SPP
Urolige finansmarkeder svekker finansresultatet i SPP. Risikoresultatet er sterkt som følge av godt sykeresultatet. Driftsutviklingen er positiv, og administrasjonsresultatet er styrket gjennom året. Tallene er belastet med engangskostnader på 27 millioner i kvartalet. Premieinntektene innenfor fondsforsikring økte med 7 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2010. Andelen fondsforsikring av SPPs totale premieinntekter er økt fra 53 prosent i 2010 til 58 prosent i 2011.

Markedsuro påvirker kapitalforvaltning
Kapital til forvaltning økte med 8,7 milliarder kroner i 4. kvartal. Markedsuroen gjennom året har resultert i lavere tegning i aksjefond, og medført en vridning mot sikrere investeringer som bank og rentefond. Kapitalforvaltningsvirksomheten har et resultat på 293 millioner kroner for 2011.

Resultatvekst i Forsikring
Storebrand Forsikring har resultatfremgang både for kvartalet og året. Utviklingen er drevet av et sterkere risikoresultat og økt kostnadseffektivitet for området. Combined Ratio er gjennom fjoråret forbedret fra 98 prosent til 91 prosent.

Bedring i banken
I Storebrand Bank er resultatet bedret med 51 millioner kroner i forhold til 2010, i hovedsak som følge av økning i andre inntekter og lave tap. Banken har i 2011 besluttet å avvikle eierskapet av Ring Eiendomsmegling.

Skattekostnad
Storebrand fikk en skattekostnad på 120 millioner kroner i 4. kvartal og 144 millioner for 2011. Som følge av fremførbart underskudd er ikke skatten betalbar. Det skattemessige fremførbare underskuddet har blitt redusert blant annet som følge av fall i aksjemarkedet. Det har også vært endring i skattemessige midlertidige forskjeller som samlet har medført at det ved utgangen av 2011 er balanseført en netto skattefordel på 58 millioner kroner.

Tilfredsstillende kapitalsituasjon
Storebrand-konsernet har en tilfredsstillende kapitalsituasjon. Solvensmarginen i Storebrand Livsforsikring konsern (Storebrand Livsforsikring og SPP) var 161 prosent ved utgangen av året. Svekkelsen på 4 prosentpoeng i løpet av kvartalet skyldes i stor grad den regnskapsmessige skattekostnaden i Storebrand Livsforsikring. Solvensmarginen i SPP-konsern var 141 prosent ved utgangen av kvartalet. Per 10. februar var solvensmarginen 157 prosent.

Ikke utbytte
Styret foreslår for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for 2011, og at hele årsresultatet anvendes til å styrke egenkapitalen og redusere netto gjeldsgrad i Storebrand ASA. Styret viser til innføringen av nytt Solvens II regelverk, manglende avklaring rundt norsk produktregelverk, avsetninger for langt liv og historisk lavt rentenivå.

Endringer i rammebetingelser
Finansdepartementet foreslår å begrense fritaksmetoden for aksjer som eies av kundeporteføljene i livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak. Storebrand vil med den foreslåtte endringen få en skattekostnad på inntil 28 prosent. Slik forslaget er utformet vil Storebrands fremførbare underskudd videreføres og skjerme selskapet fra å betale skatt i en periode.

Banklovkommisjonens utredning om fripoliser og kapitalkrav ble overlevert Finansdepartementet 17. januar 2012. Banklovkommisjonen foreslår lovendringer som kan bidra til bedre tilpasning av fripoliser til kapitalkravene som følger av Solvens II. Endringer i norsk regelverk er nødvendig for å sikre et godt og stabilt tjenestepensjonssystem for bedrifter og ansatte under Solvens II. Storebrand stiller seg positiv til de foreslåtte tiltak, men understreker at disse ikke er tilstrekkelige til å løse utfordringene knyttet til innføring av Solvens II under dagens norske regelverk.

Finanstilsynet har anmodet bransjeorganisasjonen FNO om å fullføre sitt arbeid med nye dødelighetstabeller. Basert på de nye tabellene vil Finanstilsynet vurdere behovet for ytterligere reservering for langt liv for livsforsikringsselskapene.

Lysaker, 14. februar 2012

Kontaktpersoner:
Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Vedlegg: Styrets 4. kvartalsrapport 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[1] Konsernresultatet før nedskrivning og amortisering av immaterielle eiendeler.

[2] Konsernresultatet før nedskrivning og amortisering av immaterielle eiendeler.