Storebrand Bank tilbakebetaler renter

Report this content

Storebrand Bank har besluttet å tilbakebetale renter til lånekunder som sommeren og høsten 2000 fikk renteendring med kortere varsel enn seks uker.

Gjennomsnittlig rentevederlag for 75 prosent av de aktuelle kundene vil utgjøre om lag 30 kroner. Snittet totalt utgjør rundt 190 kroner. Det samlede rentevederlaget fra Storebrand Bank beløper seg til nærmere 5 millioner kroner, tilknyttet om lag 25 000 lån i perioden.
 
Storebrand Bank gjennomførte sommeren og høsten 2000 tre renteendringer hvor det ble benyttet en varslingsfrist på om lag tre uker. På bakgrunn av dette har banken mottatt et brev fra Forbrukerrådet med krav om redegjørelse.
 
Storebrand Banks vurdering, i likhet med de fleste andre banker som endret renten høsten 2000, var at de aktuelle renteendringene baserte seg på at det hadde inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten. Dette var en vurdering som tilsa at det var grunnlag for å benytte finansavtalelovens unntaksregel om varslingsfrist, som gir anledning til å benytte varsel kortere enn seks uker. Dette bygget på en lovforståelse en samlet banknæring stod bak, og som man mente var forsvarlig i forhold til den nye finansavtaleloven samt lovens forarbeider.
 
Storebrand Bank anser det beklagelig at det er uklarhet knyttet til fortolkningen av den relevante bestemmelsen i den nye finansavtaleloven, og imøteser en rettslig avklaring av spørsmålet. Ut fra en samlet vurdering, hvor hensynet til våre kunder er avgjørende, har Storebrand Bank etter dialog med Forbrukerrådet besluttet å utbetale et økonomisk vederlag. Vederlaget kompenserer for bruk av kortere varslingsfrist enn seks uker.
 
Storebrand Bank tilbakebetaler renter til de kunder som fortsatt har lån i banken ved å redusere et av forfallene på lånet. Tilbakebetalingen vil bli gjennomført så snart det er teknisk mulig, og senest innen utgangen av februar 2003. Kunder som ikke lenger har lån i Storebrand Bank, men som var lånekunder i den aktuelle perioden, vil få utbetalt vederlaget ved å sende inn en skriftlig anmodning til banken med opplysning om lånenummer og personnummer samt kontonummer de ønsker pengene satt inn på.
 
Det henvises i denne sammenheng til særskilt kunngjøring i Aftenposten lørdag 9. november.
 
 
Oslo, 8. november 2002
 
 

Kontaktperson: <br> <br> Storebrand Bank, informasjonssjef Kristin V. Tønnessen, tlf. 22 31 25 89, mobil 93 48 06 48

Abonner