Tilpasninger i Storebrand-konsernets styringsmodell

For å øke markeds- og kundeorienteringen, styrke satsingen i privatmarkedet og bedre ressursutnyttelsen i konsernet, er det iverksatt et arbeid med å tilpasse Storebrand-konsernets styringsmodell. Det tas sikte på at den nye styringsmodellen er operativ fra 1. september.

Den nye modellen innebærer at Storebrand-konsernet vil bestå av fem operative virksomhetsområder; personmarked, bedriftsmarked liv, liv produksjon og service, bank, og kapitalforvaltning.
 
Det legges opp til at Idar Kreutzer blir administrerende direktør både i Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS. Det vises i denne forbindelse til egen pressemelding hvor det orienteres om at administrerende direktør Espen Klitzing i Storebrand Livsforsikring AS har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. september.
 
Hovedtrekkene i den nye styringsmodellen vil være:
 
  • Storebrand Livsforsikring AS vil bestå av et personmarkeds- og bedriftsmarkedsområde, samt en felles produksjons- og serviceenhet.
  • Satsningen på bank og kapitalforvaltning videreføres med uforminsket kraft, og enhetene blir i mindre grad berørt av endringene i konsernstyringsmodellen.
  • Holdingselskapet, Storebrand ASA, vil bestå som det børsnoterte selskapet i konsernet. Stabsfunksjonene vil bli samordnet med Storebrand Livsforsikring for å bedre ressursutnyttelsen i konsernet.
  • Salg Privat, som i dag eies av Storebrand Bank, vurderes solgt til Storebrand Livsforsikring. Den nye personmarkedsenheten i livselskapet vil bli konsernets kraftsenter i satsingen mot privatmarkedet.
 
Oslo, 1. juni 2004
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner: <br> <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> <br> Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: <br> tlf. 22 31 56 24 - mob. 93 48 01 51 <br> <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - <br> mob. 93 40 38 13 <br>

Abonner