Storebrand Bank ASA

Storebrand Bank ASA vurderer å utstede en evigvarende fondsobligasjon på

NOK 150 millioner. Lånet er evigvarende med ordinær innløsningsrett for utsteder

etter 5 år, og uten step up dersom lånet løper videre etter dette.

Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som gjør at Obligasjonene helt eller delvis ikke kan regnes som Kjernekapital, har Utsteder rett til å innløse samtlige utestående Obligasjoner til 100 % av Pålydende pluss påløpte renter.

Danske Bank Markets og Swedbank First Securities er tilretteleggere.

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf: 934 80 893

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner