Storebrand Bank ASA:  Årsrapport 2019

Report this content

Resultat før skatt ble for bankkonsernet 272 millioner kroner for 2019 mot 199 millioner kroner i 2018 for videreført virksomhet. Hovedårsaken til resultatforbedringen fra 2018 er økte netto renteinntekter med 58 millioner kroner mot 2018 grunnet økte innskuddsmarginer. Andre driftsinntekter økte med 15 millioner kroner i 2019 sammenlignet med fjoråret som følge av økte gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi. Driftskostnadene endte 7 millioner kroner høyere i 2019 enn 2018 gjennom økte avskrivninger og nedskrivninger på immaterielle eiendeler. Tap på utlån ble 11 millioner kroner lavere i 2019 sammenlignet med 2018. Bankkonsernet oppnådde et resultat etter skatt på 207 millioner kroner i 2019 mot 147 millioner kroner i 2018. 

Lysaker, 30. mars 2020

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør, Camilla Leikvoll, mobil 979 89 128
Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155
Leder Investor Relations og Rating, Daniel Sundahl, mobil 913 61 899

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker