Storebrand Bank ASA: Årsrapport for 2018

Report this content

Resultat før skatt ble for bankkonsernet 199 millioner kroner for 2018 mot 194 millioner kroner i 2017 for videreført virksomhet. Netto renteinntekter i 2018 er på tilnærmet samme nivå som i 2017 med en økning på 2 millioner kroner mot fjoråret. Resultatet påvirkes positivt med 18 millioner knyttet til økte boliglån forvaltet på vegne av Storebrand Livsforsikring AS, samt reduserte driftskostnader på 36 millioner kroner i 2018 sammenlignet med 2017. Nedgang i driftskostnader skylder hovedsakelig reduksjon i kjøpte konserntjenester og lavere personalkostnader. Reduksjon i andre inntekter påvirker resultat negativt med 48 millioner kroner i 2018 grunnet lavere gevinster fra finansielle instrumenter sammenlignet med 2017, i tillegg påvirkes resultatet negativt med 19 millioner kroner grunnet økte tap på utlån i 2018. Bankkonsernet oppnådde et resultat etter skatt på 147 millioner kroner i 2018 mot 146 millioner kroner i 2017.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør, Bernt Uppstad, mobil 901 68 821

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje, mobil 934 12 155