Storebrand Livsforsikring AS: 1. halvårsrapport 2020

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 30.06.2020 vises det til Storebrand Konserns rapport for 2. kvartal 2020. Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§5-12