Storebrand Livsforsikring AS: 3. kvartalsrapport 2016

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterteselskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 30.09.2016 vises det til Storebrand Konserns rapport for 3. kvartal 2016. Storebrand Livsforsikring AS Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§5-12