Storebrand Livsforsikring AS: Planlegger utstedelse av ansvarlig obligasjonslån i det svenske markedet

Storebrand Livforsikring AS med kredittrating Baa1/BBB+ av Moody's/S&P planlegger å utstede minimum et SEK 750 mill ansvarlig lån. Lånet vil ha 30 års løpetid og 5 år til første call. Lånet er planlagt å kvalifisere som solvenskapital i kapitalgruppe 2 under solvens II regelverket. Forventet kredittrating på lånet er 'BBB-'. Transaksjonen vil bli gjennomført, avhengig av markedsforhold, i etterkant av en investorpresentasjon i Stockholm den 28. september 2016.

Kontaktperson Assisterende direktør kapitalstyring Lars Kramer T: +47 900 68 287

Abonner