Storebrand Livsforsikring AS: Storebrand Livsforsikring AS har utstedt et evigvarende ansvarlig obligasjonslån pålydende NOK 1.000 millioner

Storebrand Livsforsikring AS har i dag utstedt et evigvarende ansvarlig obligasjonslån pålydende NOK 1.000 millioner med en kupong på 3M Nibor + 3,05 prosent. Storebrand Livsforsikring AS har en førtidig innløsningsrett 17. mars 2020 og mulighet for valgfri eller obligatorisk utsettelse av renter under visse omstendigheter. Lånet vil kvalifisere som tilgjengelig solvenskapital under eksisterende solvensregelverk og er også ment å kvalifisere som Tier 2 kapital under fremtidig europeisk kapitaldekningsregelverk for forsikringsselskaper (Solvens II). Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Storebrand Livsforsikring AS vil benytte lånebeløpet til å refinansiere et eksisterende ansvarlig lån med ISIN NO0010521628.

Danske Bank Markets, DNB Markets og Nordea Markets var tilretteleggere for transaksjonen.

Lysaker, 4. mars 2015

For ytterligere informasjon:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand, telefon +47 934 80 893

Lars Kramer, VP Capital Management Storebrand, telefon +47 900 68 287

Abonner