Storebrand Livsforsikring AS: utsteder ansvarlig obligasjonslån

Storebrand Livsforsikring AS har i dag utstedt et Solvency II tilpasset tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån pålydende SEK 750 millioner med en kupong på 3M Stibor + 3,25 prosent. Obligasjonene forfaller 11. oktober 2046 og gir Storebrand Livsforsikring AS en førtidig innløsningsrett 11. oktober 2021. Lånet vil kvalifisere som Tier 2 kapitalunder det europeiske Solvency II kapitaldekningsregelverket for forsikringsselskaper.Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) og Swedbank AB (publ) var tilretteleggere for transaksjonen. 

 Lysaker, 3. oktober 2016 

For ytterligere informasjon: 

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand, telefon +47 934 80 893 

Lars Kramer, VP Capital Management Storebrand, telefon +47 900 68 287

Abonner