Storebrand Livsforsikring Konsern: Halvårsrapport 1. halvår 2013

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 30.06.2013 vises det til Storebrand Konserns rapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport 2013 følger vedlagt