Storebrand Livsforsikring Konsern: Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Storebrand ASA. For informasjon om Storebrandkonsernets resultat og balanse pr. 31.03.2014 vises det til Storebrand Konserns rapport for 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12