Handelsbanken fremsetter tilbud på Fokus Bank

Pressemelding Handelsbanken fremsetter tilbud på Fokus Bank Handelsbanken har besluttet å rette følgende tilbud til Fokus Banks aksjonærer: Handelsbanken tilbyr 70 kroner (NOK) kontant pr aksje i Fokus Bank. Budpremien er på 55 prosent (sammenlignet med gjennomsnittskursen de siste 20 børsdager). I forhold til sluttkursen 29. oktober 1998 (siste dag før offentliggjøring) er budpremien 30 prosent. Fokus Banks aksjonærer kan nå sammenligne dette kontantbudet med verdien som følger av bytteforholdet i de nylig annonserte fusjonsplanene. Det vil ikke gjøres oppsigelser på grunn av overtallighet. Alle får fortsatt 1) ansettelse i Handelsbank-konsernet . TILBUDET Handelsbanken tilbyr aksjonærene i Fokus Bank kontant 70 kroner pr aksje. Verdien av tilbudet er 5.088 millioner kroner. Tilbudet retter seg mot 2) samtlige aksjonærer, dvs. også de som har hjemsted utenfor Norge . Tilbudet gis med følgende vilkår, som dog kan frafalles: Handelsbanken må ved tilbudsperiodens utløp ha mottatt aksept som representerer mer enn 90% av alle aksjer i Fokus Bank. At Handelsbanken får de offentlige tillatelser som er nødvendig for 3) gjennomføringen av oppkjøpet . Rentekompensasjon gis med 8% p.a. fra aksepttidspunktet til oppgjørstidspunktet. Hvis Fokus Bank - før oppgjør har funnet sted - foretar endringer av dets aksjekapital, vedtar fusjon, fisjon eller andre endringer av selskapsstrukturen eller foretar disposisjoner som går utover normal forretningsdrift og som er av vesentlig betydning for Handelsbanken, kan tilbudet annulleres. TIDSPLAN Tilbudsdokumentet i forbindelse med oppkjøpstilbudet vil foreligge den 4. november. Tilbudsperioden løper frem til den 1. desember kl. 16:00. Handelsbanken forbeholder seg retten til å utvide tilbudsperioden. BAKGRUNN FOR OPPKJØPET AV FOKUS BANK Handelsbanken finner det norske markedet interessant og ser nå en mulighet til å utvide sin posisjon. Inklusiv Fokus Bank vil Handelsbanken få en markedsandel i Norge i størrelsesorden 7% beregnet på grunnlag av forvaltnings-kapitalen; andelen av forretningsbankmarkedet blir ca 10%. Dette vil forsterke Handelsbankens muligheter til å bidra til en positiv utvikling av det norske finansmarkedet og vil gi en langsiktig, positiv effekt på Handelsbankens rentabilitet. Fokus Bank vil passe godt inn i Handelsbank- konsernet. I likhet med Handelsbanken har Fokus Bank en desentralisert organisasjon med sterk lokal forankring. En integrasjon mellom Fokus Bank og Handelsbankens virksomhet vil kunne gjennomføres på en smidig måte. Geografisk kompletterer de to enhetene hverandre godt. Av det totale kontornettet på over 80 finnes det overlappende etableringer i kun 5 byer i Norge. Nye etableringer kan forventes i områder der hverken Fokus Bank eller Handelsbanken er etablert. HANDELSBANKEN Handelsbanken er en universalbank med Norden som hjemmemarked. Handelsbanken dekker hele spekteret av banktjenester; tradisjonelle banktjenester for næringslivet, kapitalmarkedstjenester samt tradisjonelle banktjenester for personkunder inkludert livsforsikring. Bankens virksomhet er sterkt desentralisert. Det enkelte bankkontor - som normalt har den beste kunnskapen om kunden - har totalansvaret for Handelsbankens engasjementer med kunden. Kostnadseffektiviteten har høy prioritet. Måten Handelsbanken arbeider har på hele 90-tallet gitt Handelsbanken mer fornøyde kunder enn gjennomsnittet av de øvrige bankene i følge Svenskt Kundeindex - en undersøkelse som er utført siden 1989 av bl.a. Handelshögskolan i Stockholm og Statistiska Centralbyrån. Målt i totalkapital er Handelsbanken Nordens største forretningsbank. Pr 30. september 1998 var totalkapitalen på SEK 934 milliarder. Handelsbanken har for tiden 480 kontorer i Sverige, 15 i Norge, 15 i Finland og 3 i Danmark. Utover dette finnes også kontorer i øvrige Europa, Asia og USA. Totalt antall ansatte er 8.500 og turnover på personalet er meget lav. HANDELSBANKEN I NORGE Handelsbanken har drevet sin virksomhet i Norge siden 1988. Gjennom etablering av kontorer og oppkjøp av norske banker - Oslo Handelsbank, Stavanger Bank og deler av Oslobanken - har Handelsbanken nå 15 kontorer og omkring 300 ansatte i Norge. Forvaltningskapitalen er ca NOK 20 milliarder. SAMORDNING En samordning mellom Fokus Bank og Handelsbankens virksomhet i Norge er tenkt foretatt ut fra følgende retningslinjer: Det vil ikke gjøres oppsigelser på grunn av overtallighet. Alle får fortsatt 1) ansettelse i Handelsbank-konsernet . Handelsbanken har hittil i moderne tid ikke foretatt oppsigelser av ansatte på grunn av overtallighet og heller ikke som følge av oppkjøp. Handelsbankens virksomhet i Norge vil bli ledet fra Oslo og Trondheim. Virksomheten i Norge vil bli delt opp i to regionbanker med regionhovedkontor på de to stedene. Dette følger mønsteret i Sverige, der virksomheten er oppdelt i syv regioner med lokale regionshovedkontorer. SYNERGIGEVINSTER FORVENTES OPPNÅDD AV FØLGENDE GRUNNER: Handelsbankens internasjonale nettverk og kompetanse kommer Fokus Bank kontorene og deres kunder til gode. Med Handelsbankens kapitalstyrke i ryggen får Fokus Bank-kontorene kapasitet til å håndtere større kredittengasjementer enn hva som er mulig i dag. Integrasjonen av Fokus Bank i Handelsbank-konsernet vil over noe tid gi suksessive kostnadsbesparelser. Dette forventes å skje som følge av at dobbeltfunksjoner kan opphøre og at Handelsbankens kostnadseffektivitet vil komme virksomheten i Fokus Bank tilgode. RESULTATEFFEKTER FOR HANDELSBANK-KONSERNET Ved et oppkjøp av Fokus Bank er den umiddelbare resultatøkningen beregnet til ca SEK 100 millioner før skatt. I denne beregningen har Handelsbanken tatt hensyn til rentekostnader og goodwillavskrivninger, men ingen andre kostnader og inntekter som følger av et oppkjøp. I løpet av en femårsperiode regner Handelsbanken med å realisere effektivitetsgevinster i den sammenslåtte norske virksomheten i størrelsesorden SEK 200 millioner pr år. Handelsbankens totalkapital var pr 30. september 1998 SEK 934 milliarder. Inkludert Fokus Bank ville totalkapitalen vært ca SEK 975 milliarder - en økning på ca 5 prosent. Den årlige resultatøkningen for Handelsbank-konsernet etter fem år beregnes til ca SEK 300 millioner, eller SEK 0,75 pr aksje. YTTERLIGERE INFORMASJON ER TILGJENGELIG FRA: Arne Mårtensson, konsernsjef, tlf: (+46) 8 22 92 20 Bjørn-Åke Wilsenius, sjef Regionbanken Norge, tlf: (+47) 22 94 08 70 Lars Lindmark, sjef Informasjonsavdelingen, tlf: (+46) 8 22 92 20 Gustaf Elmstedt, sjef Investor Relations, tlf: (+46) 8 701 5142 I henhold til praksis vil dog et fåtall ledende ansatte være unntatt. Med unntak av eventuelle aksjonærer i Canada, Japan og Australia. Handelsbanken må innen 31. mai 1999 ha fått konsesjon fra det norske Finansdepartementet og tillatelse fra det svenske Finansinspektionen som begge er nødvendig for gjennomføring av ervervet, på vilkår som Handelsbanken finner tilfredsstillende for seg. Dersom Handelsbanken innen 31. mai 1999 ikke er meddelt slike godkjennelser, er Handelsbanken ikke forpliktet til å gjennomføre kjøp av aksjer. Handelsbanken kan forlenge fristen for å motta godkjennelser. Selgeren vil da være bundet av sin aksept, dog ikke lenger enn til 31. august 1999. ------------------------------------------------------------ http://www.bit.se/bitonline/1998/10/30/19981030BIT00020/bit0001.doc

Dokumenter og linker