Varsler rekordbot til Telenor for brudd på Ekomloven

(Oslo, 8. oktober 2013) Post- og teletilsynet (PT) varsler at Telenor ilegges en historisk høy overtredelsesbot på 5 millioner kroner for brudd på ekomloven. PT mener at Telenor plikter å levere lik hastighet og kvalitet til aktører som leier kapasitet i Telenors nett, som det Telenor leverer til egne kunder. Vedtaksvarselet kommer som en følge av at Network Norway klagde inn Telenor til PT i juni.


- Dette er en svært alvorlig sak for oss, våre kunder og konkurransen i markedet. Telenor har bevisst skapt en konkurransevridning i markedet gjennom å svekke vår konkurransekraft og kvalitetsdiskriminere våre kunder. De største vinnerne i saken er norske mobilkunder. Vi regner med at dette vedtaksvarselet blir stående, og tar det for gitt at Telenor snarest mulig innretter seg, slik at alle våre kunder får maks hastighet tilgjengelig enten de er i vårt eget nett eller Telenors nett, sier administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter Arild Hustad, som eier Network Norway, One Call og MyCall.

Bakgrunnen for saken er at Network Norway, One Call og MyCall leier kapasitet i Telenors nett der hvor Tele2 foreløpig ikke har bygget ut eget nett. Med status som dominerende aktør har Telenor en plikt til å levere lik kvalitet til kunder som leier kapasitet i deres nett som de gir egne kunder. Network Norway ble i april oppmerksom på at kunder som befant seg i Telenors nett fikk redusert sin datahastighet, og sendte deretter inn en klage til PT 11. juni.

I vedtaksvarselet fra PT konkluderes det med at «Telenors brudd på tilgangsplikten i stor grad er egnet til å svekke tilgangskjøperes konkurranseevne i sluttbrukermarkedet. Forskjellene mellom de hastigheter Telenor har levert til egen sluttbrukervirksomhet og til kjøpere av tilgang, er betydelige og har vært økende. På bakgrunn av pliktbruddets konkurranseskadelige virkning sett i sammenheng med at forholdet har vedvart i lengre tid, anser PT at Telenors overtredelse av marked 15-reguleringen er svært alvorlig… At Telenor ikke klargjorde overfor tilgangskjøpere at de ikke lenger oppnådde den maksimale datahastigheten som var mulig å realisere innenfor de teknologier som er omfattet av tilgangsplikten, men derimot stilltiende begrenset kvaliteten til et betydelig lavere nivå enn hva Telenor leverer til egen sluttbrukervirksomhet, underbygger etter PTs vurdering at Telenor ikke kan anses å ha opptrådt aktsomt».

Telenor plikter å tilby alle kunder av One Call, Network Norway og MyCall hastigheter på opp mot 40 Mbps, ettersom det er den makshastigheten Telenor selv tilbyr enkelte av sine egne kunder.

- Vi er tilfreds med Post- og teletilsynets konklusjon. Dette er en sak av stor prinsipiell og økonomisk betydning, og vedtaksvarselet er et steg i riktig retning. Det er ingen tvil om at Telenor har handlet på en måte som skader konkurransen i markedet samtidig som de har forsøkt å bruke saken for å innføre en ny prisstruktur i tilgangsavtalene. Tilsynet gjør en svært viktig jobb med å se til at det faktisk er mulig å ha en effektiv konkurranse på det norske mobilmarkedet, og denne saken viser at regulering og kontroll fra myndighetens side er helt nødvendig for å kunne drive effektiv konkurranse mot Telenor, sier juridisk direktør for Network Norway og Tele2s norske virksomheter Frode Lillebakken.


Vedlegg: Post- og teletilsynets vedtaksvarsel


For mer informasjon ta kontakt med:

Arild Hustad, adm. dir. Tele2 i Norge: Tlf: 952 41 930

Frode Lillebakken, juridisk direktør Tele2 i Norge: Tlf: 413 19 027

Henning Lunde, direktør PR og samfunn, Tele2 i Norge: Tlf: 41 44 05 95, e-post henning.lunde@tele2.com

Bilder kan lastes ned på: https://tele2.no/om-tele2/bildearkiv-og-logo.aspx


Fakta om Tele2 i Norge:

Tele2 Norge er heleid av det børsnoterte selskapet Tele2 AB. Helt siden Tele2 etablerte seg i Norge i 1995 har selskapet vært en langsiktig utfordrer til Telenor og etter hvert TeliaSonera. Selskapet har omlag 1,2 millioner kunder og bygger for tiden ut landets tredje nasjonale mobilnett, som per i dag dekker over to tredjedeler av befolkningen.

Tele2 AB er et av Europas ledende telekomselskaper, og tilbyr produkter og tjenester innen fast- og mobiltelefoni, bredbånd, datanett, kabel-tv og innholdstjenester.

Tele2s norske virksomhet består per i dag av merkenavnselskapene Tele2, Network Norway, One Call og MyCall.

Tags: