TeleComputing gjennomfører kostnadseffektivisering i IT-Operations Sweden

Resultatet for Q1 2009 inkluderer omstruktureringskostnader på ca MNOK 9 knyttet til nedbemanning. Resultatet for Q4 2008 og 2008 vil bli omarbeidet til å omfatte nedskrivning av goodwill relatert til tidligere oppkjøp i IT-Operations Sweden. Goodwill-nedskrivning vil redusere resultat før skatt med MNOK 21.

TeleComputing informerte i dag om at de har iverksatt et program for å redusere kostnader i IT-Operations Sweden. I løpet av første kvartal 2009 har TeleComputing gjennomført prosesser for å redusere bemanningen i IT-Operations Sweden med 44 stillinger, som er over 15 % av den totale arbeidsstokken. Denne personalreduksjonen representerer over 5 % av den totale arbeidsstokken i TeleComputing-konsernet. I tillegg til disse nedbemanningene vil TeleComputing minimere nyansettelser gjennom resten av året.

Nedbemanningen vil redusere driftskostnader i IT-Operations Sweden med over MNOK 20 årlig. Inkludert i nedbemanningen er en nedleggelse av TeleComputing Swedens kontor i Gøteborg. Gøteborg-kontoret hadde i 2008 en omsetning på ca MNOK 9. Nedleggelsen vil ikke påvirke driften av Kentors (IT Services) virksomhet i Gøteborg.

Totalt vil TeleComputing-konsernet rapportere en engangs restruktureringskostnad på ca MNOK 9 i Q1 2009. Dette inkluderer kostnader til etterlønn for oppsagt personell, nedskrivning av relaterte kontraktskostnader og juridisk bistand knyttet til restruktureringen. I tillegg dekker det etterlønn for den tidligere administrerende direktør i TeleComputing ASA og relatert juridisk bistand.

Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i TeleComputing, kommenterer saken slik: Kostnadseffektivisering er nødvendig for å posisjonere TeleComputing for den nåværende økonomiske situasjon og for fremtiden. Disse tiltakene vil redusere våre driftskostnader og samordne vår arbeidsstyrke for å betjene kundene på en effektiv måte. Vi beklager at dette har medført at ansatte må forlate selskapet, men vi er sikre på at de tiltak vi tar er de rette for TeleComputings langsiktige strategi.

I forbindelse med gjennomføringen av restruktureringen, har TeleComputing gjennomført en vurdering av bokført verdi knyttet til kjøpte immaterielle eiendeler i konsernet. I det ureviderte regnskapet for 2008 presentert sammen med kvartalsrapporten for Q4 2008, har IT-operations Sweden rapportert goodwill på MNOK 118. Denne goodwillen stammer fra oppkjøp av Proserva AB, Kebne AB, og IT-driftsvirksomheten i Kentor. Det nylig stengte Gøteborg-kontoret ble kjøpt sammen med IT-driftsvirksomheten av Kentor AB.

TeleComputing har besluttet at det vil endre sine ureviderte Q4 2008-resultater til å inkludere en nedskrivning av goodwill i Sverige IT Operations-segmentet på MNOK 21. Dette vil redusere resultat før skatt i perioden. Goodwill-nedskrivning er en regnskapsmessig kostnad og vil ikke påvirke selskapets likviditet, kontantstrøm, overholdelse av lånecovenants eller ha innvirkning på fremtidig drift.

Etter endringen forventer TeleComputing å rapportere et resultat før skatt for 2008 på MNOK 25,5 og resultat etter skatt på MNOK 16,0. Inntekter og EBITA for 2008 vil være uendret etter endringen. Endringene vil også inneholde enkelte reklassifiseringer av kostnader, uten at dette påvirker EBITA.

Det reviderte årsregnskapet for 2008 skal godkjennes av styret i april 2009.

Om oss

TeleComputing har siden 1997 vært en ledende aktør innen sentralisert IT-drift og nettbasert programvaredistribusjon. Vi tilbyr fleksible, skalerbare systemer til små og mellomstore bedrifter. Datterselskapet Kentor tilbyr tjenester innen systemintegrasjon, systemutvikling og IT-rådgivning.