Telia kjoper Netcom ASA

Telia kjøper Netcom ASA * Telia har i dag kjøpt drøyt 51 prosent av den norske mobiloperatøren Netcom ASA. Selgerne er blant andre SEC, Orkla og KLP Forsikring. Telia har til hensikt å legge inn et kontantbud på 470 NOK per aksje for de resterende aksjene i Netcom ASA. * Transaksjonen utgjør i sin helhet 22 626 millioner NOK. * Oppkjøpet av Netcom ASA forsterker Telias konkurransekraft i Norden, og gir en samlet markedsandel på cirka 28 prosent av kundene i det nordiske mobilmarkedet. - Gjennom oppkjøpet av Netcom ASA forsterker Telia sin posisjon som den ledende aktøren i verdens mest utviklede mobiltelefonimarked; det nordiske, sier Telias konsernsjef Jan-Åke Kark i en kommentar. Gjennom oppkjøpet av Netcom tar Telia et viktig skritt i sitt pågående arbeid med å realisere sin strategi på mobilområdet. Oppkjøpet, som er en del av den raske konsolideringen i regionen, gjør Telia til den klart største operatøren på det nordiske mobilmarkedet, med totalt nærmere 4 millioner av regionens cirka 14 millioner mobilkunder, samtidig som Telia blir den eneste mobiloperatøren med en aktiv tilstedeværelse i alle de nordiske landene. Netcom ASA er Norges nest største mobiloperatør med cirka 750 000 kunder og en markedsandel på 28,6 prosent etter første kvartal 2000. - Netcom er en ideell partner for Telia med en bra markedsposisjon, et sterkt varemerke og et høyt teknisk nivå. Oppkjøpet forsterker Telias nordiske konkurransekraft og vil gi synergieffekter innenfor produksjon, produktutvikling og investeringer. Oppkjøpet vil også befeste Telias stilling som den mest attraktive samarbeidspartneren, for eksempelvis leverandører av innholdstjenester, på mobilområdet i Norden, sier Jan-Åke Kark. Oppkjøpet er betinget av godkennelse fra berørte myndigheter. Carnegie er Telias rådgiver i transaksjonen. Telia vil hålde en telefonkonferanse på mandag 26/6 klokken 16.00, på nummer +44 208 240 82 44. Telefonkode: Telia For ytterligere presseinformasjon: Telias pressetjeneste: +46 8 713 58 30 Motiv for oppkjøpet Telias strategi går ut på å være den ledende mobiloperatøren i Norden. Dette innebærer tilstedeværelse som nettoperatør på samtlige markeder i Norden samt å være den største operatøren med hensyn til antall abonnenter og omsetning. Motivet for denne strategien er økt konkurransekraft på samtlige markeder, reduserte produksjons- og utviklingskostnader som følge av stordriftsfordeler og andre samordningsfordeler samt økt attraktivitet som samarbeidspartner for andre operatører og bedrifter, deriblant innholdsleverandører. Konsolideringen av det nordiske mobilmarkedet har begynt å ta fart. Som følge av dette oppsto det en mulighet for Telia til å kjøpe drøyt 51 prosent av Netcom ASA. Netcom ASA, som i dag er notert på Oslo Børs og SEAQ, er den andre norske mobiloperatøren ved siden av Telenor. Netcom har en markedsandel på 28,6 prosent. Det norske markedet er i dag det eneste markedet i Norden der Telia ikke har noen mobilvirksomhet. Gjennom oppkjøpet oppnås umiddelbart en posisjon som andre operatør og en kundebase på cirka 750 000 abonnenter vil bli lagt til Telias cirka 3 millioner mobilkunder i øvrige Norden. Netcom ASA har et sterkt varemerke i Norge og befinner seg i forkant av den tekniske og forretningsmessige utviklingen på mobilmarkedet. Selskapet har blant annet en sterk posisjon innen mobilt Internett. Ledelsen i begge selskapene deler synet på utviklingen av markedet for mobil kommunikasjon. Sammenfattende punkter * Telia blir den eneste mobiloperatøren i Norden med virksomhet i alle de nordiske landene. * Telia blir den største mobiloperatøren med en markedsandel på cirka 28 prosent av de nordiske mobilkundene. * Telias attraktivitet øker som sterk nordisk partner for innholdsleverandører og andre aktører. * Synergier i form av stordriftsfordeler i produksjon, billing og andre støttesystemer, markedsføring, produktutvikling samt innkjøp av infrastruktur forventes både i Netcom og i Telias øvrige mobilvirksomhet i Norden. * Netcom ASA har et betydelig potensial for fortsatt vekst, og passer godt inn i Telias nordiske strategi. * Oppkjøpet forsterker Telias nordiske konkurransekraft og sikrer en langsiktig vekst. Finansielle effekter Basert på tall for hele 1999, kommer Telias omsetning til å øke med 5 prosent på konsernnivå som en følge av oppkjøpet av Netcom ASA. Tilsvarende økning i nettoomsetningen (internt og eksternt salg) for Telia Mobile i Norden er 25 prosent basert på tall for hele 1999 og 24 prosent basert på tall for første kvartal 2000. Detta innebærer en samlet nettoomsetning på 13 080 MSEK for hele 1999 og 3 490 MSEK for første kvartal 2000. Driftsmarginen før avskrivninger for forretningsområdet Telia Mobile forbedres fra 28,2 prosent til 29,3 prosent for første kvartal 2000. Nettogjelden i Telia øker fra 7 623 MSEK til 32 719 MSEK basert på tall fra balansen per 31.mars 2000. Dette innebærer en økning i konsernets gjeldsgrad fra 0,22 til 0,97. Utslagene på balansen er beregnet eksklusive emisjonen som tilførte Telia 12 750 MSEK (85 SEK per aksje, 150 millioner aksjer, før transaksjonskostnader) i forbindelse med børsintroduksjonen. Forutsetninger bak beregningene * Beregningene er basert på at Telia kjøper 100 prosent av aksjene i Netcom ASA. * Hele transaksjonssummen lånefinansieres. * Transaksjonssummen er beregnet med antall aksjer etter full utvanning. * Ved beregning av utslagene på balansen har man anvendt valutakursen i SEK/NOK 31. mars 2000 (SEK/NOK 1,0275). * Nettogjeld og gjeldsgrad har blitt beregnet i henhold til definisjonene i de to selskapenes kvartalsrapporter. * Utslagene på Telias balanse et ter oppkjøpet har blitt beregnet utfra en transaksjonssum på 22 626 MNOK (23 248 MSEK basert på valutakurs 31.mars 2000), hvilket beregnes gi en goodwillpost på 22 820 MSEK før transaksjonskostnader. Goodwillavskrivningene beregnes til å bli 1 141 MSEK per år. Telia Mobile (Norden) Tall for 1999 i millioner SEK Telia Mobile Netcom Telia Mobile (Norden) ASA (Norden) +Netcom ASA Omsetning 10 436 2 644 13 080 Endring + 25 prosent Driftsresultat 3 475 870 4 345 før avskrivninger Endring +25 prosent Driftsmargin 33,3 prosent 32,9 33,2 prosent før prosent avskrivninger Telia Mobile (Norden) Tall for første kvartal 2000, millioner SEK Telia Mobile Netcom Telia Mobile (Norden) ASA (Norden) +Netcom ASA Omsetning 2 824 666 3 490 Endring + 24 prosent Driftsresultat 797 224 1 021 før avskrivninger Endring +28 prosent Driftsmargin 28,2 prosent 33,6 29,3 prosent før prosent avskrivninger Telia-konsernet, effekter på balansen Første kvartal, 2000, millioner SEK Telia Netcom ASA Telia+Netcom ASA Totalbalanse 83 305 3 267 109 392 Nettogjeld 7 623 1 848 32 719 Gjeldsgrad 0,22 0,97 Antall mobilkunder I 1000 kunder, første kvartal, 2000 Telia Mobile Netcom Totalt ASA SE DK FI Totalt GSM, 1 478 59 78 1615 373 1988 abonnementer GSM, 1 039 120 1 159 381 1 540 forhåndsbeta lt NMT 900 105 105 105 NMT 450 156 156 156 Totalt 3 789 antall kunder Bakgrunnsfakta Om Telia Telia er det ledende Internett- og kommunikasjonsselskapet i Norden og Østersjø-området. Virksomheten i Telia drives gjennom fem forretningsområder: Mobil, Privat, Bedrift, Carrier & Nett samt Enterprises. Sverige er i dag et av verdens mest sofistikerte IT/telekommunikasjonsmarkeder og, som følge av den tidlige liberaliseringen, et av de mest konkurranseutsatte markedene i Europa. Telia tilpasset seg tidlig til konkurransen og har gjennom et konkurransekraftig tilbud av tjenester beholdt sin stilling som markedsleder innen samtlige segmenter i telekommunikasjonsmarkedet. Telias lange tradisjoner med å lede den tekniske utviklingen og introdusere innovative tjenester og produkter har bidratt til at selskapet i dag har en ledende posisjon innen et stort antall vekstområder som mobil kommunikasjon, bredbånds- og Internett-tjenester samt IP-baserte nett- tjenester. Telia har til hensikt å utnytte sin sterke posisjon i Sverige for å utvikle avanserte tjenester for kunder i Sverige og øvrige Norden samt å søke forretningsmuligheter internasjonalt innen viktige vekstområder som mobil kommunikasjon, Internett samt IP-baserte nett og tjenester. Jan-Åke Kark er Telias konsernsjef. Om Telia Mobile Telia Mobile tilbyr et komplett spekter av mobile teletjenester til privat- og bedriftskunder i Sverige, øvrige Norden og Baltikum. Utover vanlig mobiltelefoni tilbyr Telia Mobile blant annet mobilt Internett, satellitt-telefoni, trådløse lokale nettverk samt et stort antall tjenester relatert til mobiltelefoni, som Unified Messaging, telefonsvarertjenester og SMS-meldinger. I løpet av 1999 lanserte Telia en av verdens første WAP-portaler, MyDOF, som muliggjør mobil oppkobling til Internett. Telia er en av tre lisensierte GSM-operatører i Sverige og ved utgangen av 1999 dekket selskapets nett storparten av Sveriges areal og nådde ut til mer enn 99 prosent av landets befolkning. Ut fra Telias bedømning, vil mobil datakommunikasjon være det raskest voksende segmentet i telekommunikasjonsmarkedet de nærmeste årene. For å møte denne veksten utvikler Telia, sammen med ledende mediaselskaper, innhold og tjenester til sin nylig lanserte WAP-portal. Det er planer om at denne WAP-portalen skal bli tilgjengelig for samtlige av selskapets abonnenter i Norden. Telia har til hensikt å utnytte sine styrker innen mobilkommunikasjon for å medvirke aktivt i utviklingen av nye generasjoner mobile systemer og tjenester, deriblant UMTS, i Norden og Baltikum. Kenneth Karlberg er Telia Mobiles sjef. Om Netcom ASA Netcom ASA er den nest største mobiloperatøren i Norge med cirka 750 000 kunder. Selskapet har drøyt 470 ansatte. Netcom ASA tilbyr et stort antall telekommunikasjons- og Internett- relaterte produkter med fokus på mobile løsninger. Netcoms strategi går ut på å være ledende innen mobiltelefoni og mobilt Internett i Norge. Blant annet har Netcoms mobilportal MotHer 70 000 brukere. Netcom ASA ble etablert i 1989 av Orkla og Kinnevik som den første private operatøren i Norge. Selskapet lanserte kommersielle tjenester i 1993 og har siden mai 1996 vært notert på Oslo Børs og SEAQ. Administrerende direktør i Netcom ASA er Terje Christoffersen. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/23/20000623BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/23/20000623BIT00050/bit0002.pdf

Dokumenter og linker