God kostnadskontroll gir styrket inntjening

Markedet for meierivarer viste i 3. kvartal fortsatt god vekst, men var preget av økt konkurranse fra både eksisterende og nye aktører. – Dette medførte noe fall i TINEs samlede salg, men god kostnadskontroll sikret TINE et forbedret driftsresultat i 3. kvartal, sier konserndirektør Elisabeth Morthen i TINE.

Omsetningen i 3. kvartal økte med 5,2 % i forhold til 2008. Omsetningsveksten skyldtes i hovedsak effekten av økt pris på innsatsfaktoren melk fra 1.1.09 og 1.7.09, kjøpet av Ilchester Cheese Company høsten 2008 og effekten av en sterkere USD i 3. kvartal 2009. Økt konkurranse førte til at TINEs segmentandel innen meieriprodukter totalt sett svekket seg sammenlignet med 3. kvartal 2008. – Det var først og fremst salget av ost og juice som ble redusert gjennom økt konkurranse fra handelens egne merkevarer. Salget av Biola, TINE Yoghurt, LITAGO og Jarlsberg viste vekst sammenlignet med fjoråret, sier Morthen. Salget av Jarlsberg i USA lå marginalt under volumet for 2008, men bedre marginer økte inntjeningen. Salget av iskrem ble sterkt påvirket av den dårlige sommeren i Sør-Norge og Sør-Sverige, noe som reduserte både omsetning og driftsresultat for Diplom-Is i forhold til 3. kvartal 2008. Fjordland merket økt konkurranse fra andre aktører innen ferdigmat, men opplevde vekst på yoghurt og desserter. Driftsresultatet i TINE Gruppa for 3. kvartal 2009 ble 357 millioner kroner, en forbedring på 96 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2008. Hittil i år ble driftsresultatet i TINE Gruppa 770 millioner kroner, en forbedring på 226 millioner kroner. Som omtalt i forbindelse med resultatet for 4. kvartal 2008 øker pensjonskostnadene betydelig fra 2008 til 2009. Den samlede effekten pr. 3. kvartal var en økning på 193 millioner kroner. Dette er så langt kompensert for gjennom kostnadsreduserende tiltak. Finansielle forhold Netto finansposter pr. 3 kvartal 2009 var 45 millioner kroner, en økning på 15 millioner kroner i forhold til 2008. Dette skyldtes i hovedsak redusert inntjening i tilknyttede selskaper, høyere netto rentekostnader som følge av økt kapitalbinding og verdifall på porteføljen av rentebytteavtaler som følge av fall i rentenivået. Totalbalansen i konsernet var ved utgangen av 3. kvartal redusert med 254 millioner kroner sammenlignet med 2. kvartal 2009. Kapitalfrigjøringen skyldtes i hovedsak reduserte kundefordringer og varelager. Dette har sammenheng med naturlige svingninger gjennom året med lagernedbygging i Diplom-Is og redusert lagerbeholdning av ost.

Om oss

TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. Vårt formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE er representert over hele landet med sine 16310 eiere, 5540 ansatte, 45 meierianlegg, 5 meieriterminaler og 6 produksjonsanlegg i annen virksomhet.