Gode tider for næringslivet i Norge

Onsdag, 9. mars 2005: TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 1. kvartal at norske bedriftsledere fortsatt oppfatter lønnsomheten i egen bedrift som meget god.

Lønnsomhets-indeksen (differansen mellom bedre og svekket lønnsomhet) for siste 12 mnd. i 1. kvartal var på 32,3 indekspoeng, like under toppnoteringen vi noterte i forrige kvartal. Samtidig økte lønnsomhetsindeksen for neste 12 måneder med 5,2 indekspoeng, opp til 39,9 poeng, som også er meget høyt sammenlignet med tidligere kvartalstall tilbake fra oppstarten av undersøkelsen mai 2002. Og forventning om lavere og stabil prisvekst blant husholdningene I 1. kvartal var det også et klart flertall på 43,7 prosent av husholdningene som forventet at prisene på varer og tjenester i Norge skal vokse med samme takt de neste 12 månedene som i dag. Samtidig registrerer vi at andelen som forventet at prisene vil holde seg omtrent på samme nivå som i dag ble justert signifikant opp med 2,9 prosentpoeng til 22,6 prosent, og at den gjennomsnittelige verdien for forventet prisendring i prosent neste 12 måneder blant husholdningene falt signifikant med 0,4 prosentpoeng ned til 2,2 prosent. Andre enkeltresultater fra undersøkelsen: Økonomiekspertene: Færre økonomieksperter tror på svekket kronekurs Andelen økonomer i utvalget som forventet at kronekursen (målt ved konkurransekurs indeksen) på ett års sikt vil svekkes på ett års sikt gikk i 1. kvartal signifikant ned fra 26,5 prosent til 10,5 prosent. Samtidig økte andelen økonomer som forventet at kronekursen vil være uendret fra 32,4 prosent i 4. kvartal til 39,5 prosent i 1. kvartal. Andelen som forventet at kronekursen vil styrkes på ett års sikt økte også fra 41,2 prosent til 50,0 prosent, og representerte med det flertallet av økonomene i 1. kvartal. Partene i arbeidslivet: Forventning om lønnsvekst på 3,5 prosent i år Arbeidslivsorganisasjonenes samlede forventninger til årslønnsveksten i år gikk opp 0,2 prosentpoeng i 1.kvartal til 3,5 prosent. Samme årslønnsvekst ble også forventet neste år. Næringslivslederne: Forventning om stabil og lav prisvekst Andelen næringslivsledere som forventet at innkjøpsprisene vil øke omtrent like mye neste 12 måneder som i siste 12 måneders periode var i 1. kvartal på 62,2 prosent, opp 5,7 prosentpoeng fra 4. kvartal. Andelen som forventet at innkjøpsprisene vil øke mer sank samtidig signifikant med 9,8 prosentpoeng ned til 18,9 prosent. Andelen som forventet at innkjøpsprisene vil øke mindre steg dessuten med 5,0 prosentpoeng opp til 18,9 prosent. Samtidig forventet i overkant av 57,0 prosent av lederne i 1. kvartal at utsalgsprisene vil øke omtrent like mye neste 12 måneder som i siste 12 måneders periode. Andelen som forventet at utsalgsprisene vil øke mer falt på samme tid med 4,1 prosentpoeng ned til 20,2 prosent og andelen som forventet at utsalgsprisene vil øke mindre steg samtidig signifikant med 6,4 prosentpoeng opp til 21,2 prosent. Om undersøkelsen: TNS Gallup utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs og renteutviklingen blant eksperter i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen. En regelmessig spørreundersøkelse kan bidra til større innsikt i disse spørsmålene. Undersøkelsen er hittil gjennomført 13 ganger. Økonomene innenfor akademia, finansnæringen og partene i sentrale arbeidslivsorganisasjoner blir intervjuet via e-post hvert kvartal. Ekstrem observasjoner over 8 prosent er her holdt utenfor i presentasjonen av gjennomsnittstallene for pris- og lønnsutviklingen. Næringslivslederne og husholdningene blir intervjuet via telefon. Her er ekstrem observasjoner over 11 prosent holdt utenfor i presentasjonen av gjennomsnittstallene for pris- og lønnsutviklingen. Den første undersøkelsen ble gjennomført i februar 2002. Undersøkelsen for inneværende kvartal er gjennomført i tidsrommet 14. februar til og med 20. februar 2005. Kommentarer til FU 1. kvartal 2005 fra Tor Steig, sjefsøkonom i økonomisk politisk avdeling til NHO: Angående økonomenes svar: ”Det er forstålig at færre økonomer nå tror på en ytterligere svekkelse av kronekursen. Kronen har jo allerede svekket seg i forhold hva den var i fjerde kvartal i fjor. I dagens situasjon betraktes nok kronens verdi i hvert fall i forhold til euro til å leve med både for eksportbedrifter og for bedrifter som konkurrerer mot import fra Europa”. Angående næringslivsledernes svar: ”At lønnsomhetsforventningene er gode er gledelig, og avspeiler at norske kostnader forventes å utvikle seg moderat samtidig som viktige norske eksportpriser har fått et løft på verdensmarkedet. Dersom den internasjonale konjunkturoppgangen avtar mot slutten av året kan nok også eksportprisene flate noe ut . Sett på denne bakgrunn kan lønnsomhetsvurderingene vise seg å være litt for optimistiske. Undersøkelsen viser dessuten at stadig flere bedrifter finner det vanskelig å overvelte kostnader over i økte salgspriser. Det er interessant at undersøkelsen viser klare forventninger om at den lave inflasjonen i Norge er kommet for å bli”. Les hele undersøkelsen med tabeller og grafer: Forventningsundersøkelsen blir samtidig med pressemeldingen lagt ut i sin helhet på våre nettsider under området www.tns-gallup.no/bank og finans/økonomiske prognoser