4. KVARTAL 1999


- Omsetning på 2 502 MNOK (+45%)
- Europa 952 MNOK ( +56%)
- Amerika 1 550 MNOK (+39%)
- Resultat før skatt på 406 MNOK (+60%)
- TOMRA Pacific avdekket tap på USD 4 millioner relatert til 1998 og første halvår 1999
- Reduserte skattekostnader, 30,2% effektiv skattesats for 1999
- Californiatest indikerer 37% vekst i volum
- Salg av 50% eierandel i Wise Recycling, Intensjonsavtale signert 3. februar 2000, gevinst på 12 MNOK i første kvartal 2000
- 17. februar 2000 signerte TOMRA en avtale om å kjøpe 50,5% av sitt sveitsiske distributørselskap Tomra AG

REGNSKAPSJUSTERINGER
Den norske regnskapsloven ble endret med virkning fra 1999. De største endringene er beskrevet i tidligere kvartalsrapporter. TOMRA har i tillegg gjennomført følgende endringer av interne regnskapsprinsipper:

- Inntekter fra salg av emballasjemateriale på vegne av drikkevareindustrien er ført direkte mot varekostnad
- Håndteringsgodgjørelser er ført som en kostnadsrefusjon i stedet for som driftsinntekt

Tall for tidligere perioder er omarbeidet og kvartalstallene for de to siste årene, samt helårstall for de siste fem årene, finnes på våre hjemmesider www.tomra.no.

RESULTAT/BALANSE
Omsetningen i 1999 ble 2 502 MNOK, opp 45% fra
1 728 MNOK i 1998. Den justerte omsetningen ble
2 169 MNOK mot 1 456 MNOK i 1998. Drifts-resultatet viste en vekst på 41% til 381 MNOK fra 271 MNOK i 1998. Resultatet før skatt økte med 60% fra 254 MNOK i 1998 til 406 MNOK i 1999.

I desember 1999 avdekket Tomra Pacific Inc. et betydelig tap relatert til tidligere regnskapsperioder. Det samlede tapet var USD 4 millioner, hvorav USD 2,5 millioner (19,5 MNOK) var relatert til 1998 og USD 1,5 millioner var relatert til de to første kvartalene i 1999. Tapene er belastet tidligere aktuelle regnskaps-perioder, og reallokeringen er inkludert i kvartals-oversiktene på TOMRAs hjemmeside.

Netto finansposter består av netto rentekostnader på 3 MNOK og agio på 15 MNOK. Resultat før skatt fra tilknyttede selskaper hadde en svak utvikling i fjerde kvartal, hovedsakelig grunnet Wise Recycling LLC. TOMRA opplevde ingen uventede hendelser eller ekstrakostnader knyttet til overgangen til år 2000.

Fortjenesten pr. aksje økte med 64% i 1999 til NOK 3,34 fra justert NOK 2,04. Skattesatsen ble redusert fra 32,2 % til 30,2% påvirket av at selskapets insentivprogrammer i USA er fradragsberettiget for vårt amerikanske datterselskap. Balansen økte med 29% gjennom året til 2 348 MNOK. Likviditeten er bedret og utgjør 270 MNOK, mens egenkapitalandelen utgjorde 66,7% ved årets utgang.

Rapport med tabeller følg linken under:

<br>Styret i <br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br>Jan Chr. Opsahl <br>Styreformann <br> <br>Erik Thorsen <br>Konsernsjef

Abonner

Dokumenter og linker