Innkalling til ekstraordinær generalforsamlingDet innkalles til ekstraordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA

TIRSDAG 21. NOVEMBER 2000 KL. 14.00

Møtested: Tomra Systems ASA lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker.

Registrering: Åpner kl. 13.15.

Til behandling foreligger:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.Valg av to personer til å medundertegne protokoll
3.Aksjesplitt ved utstedelse av èn ny aksje for hver gammel
4.Nye opsjonsprogrammer for 2001

Vi ønsker aksjonærene vel møtt.

Påmelding ifølge vedlegg.


TOMRA SYSTEMS ASA

Jan Chr. Opsahl (sign.)
Styrets formann

Vedlegg

Vedlegg til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i
TOMRA SYSTEMS ASA 21. november 2000

Punkt 3 Aksjesplitt ved utstedelse av èn ny aksje for hver gammel
Styret foreslår en aksjeplitt hvor hver gammel aksje gir rett til en ny aksje ved å splitte aksjenes pålydende fra NOK 2,- til NOK 1,-. Splitten gjennomføres med virkning fra 21. november 2000 som er siste inklusive dato, med onsdag 22. november 2000 som første dag med handel av aksjer til nytt pålydende. Vedtektenes §4 endres i samsvar med vedtaket.

Punkt 4 Nye opsjonsprogrammer for 2001

Punkt 4A Fullmakt om rettet emisjon mot ansatte, bonus 2001
Styret ønsker at de ansatte knyttes til bedriften gjennom aktivt medeierskap. Styret vil derfor videreføre årets gjeldende aksjeprogram ved at ansatte som arbeider i selskaper innen gruppen og som når sine budsjetterte resultater for år 2001, etter planen skal få rett til å kjøpe aksjer til kurs tilsvarende børskurs ved utgangen av år 2000. Retten kan tidligst utøves etter godkjennelse av regnskapet for 2001, normalt i februar 2002.

Det foreslås derfor at styret får fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 2.500.000 aksjer (1,4%) á pålydende NOK 1,- til børskurs ved utgangen av år 2000 gjennom en rettet emisjon mot de ansatte i TOMRA-gruppen. Eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4 fravikes. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2002.

Styret vil på selskapets ordinære generalforsamling våren 2002 be om at rettigheter opptjente av ansatte til aksjer etter denne planen, konverteres til tegningsretter som kan beholdes i inntil 5 år til våren 2007.

Punkt 4 B Fullmakt om rettede emisjoner mot ledende ansatte
Et av TOMRAs gjeldende opsjonsprogrammer forfaller ved utløpet av år 2000. For å sikre at TOMRA fortsatt kan tilby konkurransedyktige betingelser for ledere ber styret om en fullmakt til å videreføre ordningene med insentiver knyttet til aksjekursens utvikling. Styret kan sette krav om resultatoppnåelse for opptjening av opsjonene. Programmet som forfaller ved utløpet av året foreslås derfor erstattet med et nytt program med en ramme på 1.500.000 aksjer etter splitt. Den totale rammen for opsjonsprogrammer for ledende ansatte i TOMRA vil da utgjøre 7,5 millioner aksjer (4,3%) som alle vil gjelde for en periode på tre år. Det foreslås følgende vedtak:

Styret får fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 1.500.000 aksjer á pålydende NOK 1,-, som basis for en aksjeopsjonsplan til ledende ansatte til markedskurs på det tidspunkt opsjonene tildeles eller en kurs tilsvarende gjennomsnittskursen for siste måned før tildelingstidspunktet. Dette innebærer at aksjonærene må frafalle sin fortrinnsrett etter Allmennaksjelovens §10-4. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes §4 tilsvarende. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling våren 2002.

Styret vil på ordinær generalforsamling våren 2002 søke å forlenge denne fullmakten i ytterligere to år til våren 2004.

Abonner