Ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASAONSDAG 17. APRIL 2002 KL. 18.30

Møtested: Tomra Systems ASAs lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker.

Registrering:
Registrering åpner kl. 17.30.
I tiden før generalforsamlingen inviteres til kaffe og kake.


Til behandling foreligger:
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.Valg av to personer til å medundertegne protokoll
3.Administrasjonen redegjør for selskapets status
4.Fastsettelse av selskapets og konsernets årsoppgjør
5.Fullmakter til styret
6.Fastsettelse av honorar til styret og revisor
7.Valg av styre og revisor

TOMRAs resultater for 1. kvartal 2002 vil bli presentert etter generalforsamlingen.

Vi ønsker aksjonærene vel møtt.

Påmelding og fullmakter ifølge vedlegg.

TOMRA SYSTEMS ASA

Vedlegg:
Innkalling til ordinær generalforsamling og Årsrapport 2001:
http://reports.huginonline.com/853346/101269.pdf

Jan Chr. Opsahl (sign.) <br>Styrets formann <br>

Abonner

Dokumenter og linker