Ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASATORSDAG 19. APRIL 2001 KL. 19.00

Møtested: Tomra Systems ASAs lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker.

Registrering: Registrering åpner kl. 18.00. I tiden før generalforsamlingen inviteres til kaffe og kake.

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av to personer til å medundertegne protokoll

3. Administrasjonen redegjør for selskapets status

4. Fastsettelse av selskapets og konsernets årsoppgjør

5. Fullmakter til styret

6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

7. Valg av styre og revisor


TOMRAs resultater for 1. kvartal 2001 vil bli presentert etter generalforsamlingen.

Vi ønsker aksjonærene vel møtt.

Påmelding ifølge vedlegg.


TOMRA SYSTEMS ASA


Jan Chr. Opsahl (sign.)
Styrets formann


Vedlegg

Abonner

Dokumenter og linker