Resultat andre kvartal 2009

Fortsatt sterke resultater i Collection Technology Deposit.
Bedre utvikling innen Industrial Processing Technology med økt ordrereserve.
Salgsinntekter på 818 MNOK (874 MNOK i andre kvartal 2008).
Bruttomargin stabil, unntatt for California.
Driftsutgifter på 235 MNOK (228 MNOK i andre kvartal 2008).
Driftsresultat på 80 MNOK (122 MNOK i andre kvartal 2008).
Kontantstrøm fra drift på 24 MNOK (minus 8 MNOK i andre kvartal 2008).
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Segmentet bokførte inntekter på 458 MNOK i andre kvartal, opp fra 409 MNOK i andre kvartal 2008. Justert for valutaeffekter var inntekter uforandret. Bruttomargin var stabil på 47%, lik fjoråret. Etter justering for valutaeffekt og sluttkompensasjoner, var driftskostnadene ned med 8% sammenliknet med andre kvartal i fjor. Driftsresultatet økte til 98 MNOK fra 81 MNOK i andre kvartal 2008.
 
Materials Handling
Inntekter i forretningsområdet var 227 MNOK i andre kvartal 2008, lik forrige år. I USD, var inntekter ned med 22%. Bruttomargin var 15%, ned fra 21% for samme periode i fjor. Nedgangen er et resultat av reduserte råvarepriser i California-virksomheten. Andre kvartal representerer starten på høy-volum sesongen, og som et resultat av dette ble tapet på 18 MNOK i første kvartal 2009 snudd til en fortjeneste på 3 MNOK i andre kvartal 2009.
 
Industrial Processing Technology
Inntektene i kvartalet var 118 MNOK, ned fra fra 204 MNOK i fjor. Fallet i inntektene var betydelig i alle 3 selskaper i segmentet. Til tross for en vanskelig markedssituasjon, forbedret bruttomarginen seg fra 50% i 2008 til 53% i 2009.
 
Collection Technology - Non-deposit Solutions
Segmentet bokførte inntekter på 15 MNOK i andre kvartal, i hovedsak fra installasjon av 6 ARC'er og 6 City maskiner hos TESCO. Bruttomargin var på 20%, mot 26% i andre kvartal 2008. Driftsutgifter var 9 MNOK, ned fra 23 MNOK i andre kvartal 2008. Segmentet hadde et tap på drift på 6 MNOK i andre kvartal 2009 mot et tap på 14 MNOK for samme periode i fjor.
 
 
Asker, 15. juli 2009
Tomra Systems ASA
 
 
Vedlagt følger rapport og presentasjon for 2. kvartal 2009 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkteoverføring på www.tomra.com (investor relation siden) og på www.oslobors.no/ob/webcast. Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.