Resultat fjerde kvartal 2009

Solide resultater i Collection Technology.

Forbedrede resultater og sterk ordreinngang i Industrial Processing Technology.

California negativt påvirket av lavere materialhåndteringsinntekter.

Non Deposit i balanse ved årsslutt 2009.

Restrukturerings- og andre engangskostnader på 95 MNOK.

Salgsinntekter på 893 MNOK (1076 MNOK i fjerde kvartal 2008). Ned 8% justert for valutaeffekt.

Driftsutgifter på 196 MNOK før restrukturerings- og engangskostnader (244 MNOK i fjerde kvartal 2008). Ned 15% justert for valutaeffekt.

Driftsresultat på 124 MNOK før restrukturerings- og engangskostnader (136 MNOK i fjerde kvartal 2008). Uforandret driftsresultat etter justering for valutaeffekt.

Sterk kontantstrøm fra drift på 235 MNOK (255 MNOK i fjerde kvartal 2008).

 

Collection Technology - Deposit Solutions

Inntekter i segmentet var på 508 MNOK i fjerde kvartal, ned fra 553 MNOK i fjerde kvartal 2008. Justert for valutaeffekt var inntekter uforandret. Bruttomargin ned fra 42% i fjerde kvartal 2008 til 38% i fjerde kvartal 2009. Sett bort fra nedskriving av maskindeler i USA på 19 MNOK, så var marginene stabile.

 

Positiv effekt fra seneste restruktureringstiltak, med 18% reduksjon i driftsutgifter sammenlignet med fjerde kvartal 2008.

 

Materials Handling

Segmentet bokførte inntekter på 177 MNOK i fjerde kvartal 2009, ned fra 310 MNOK i fjor. I USD var inntekter ned 32%. Bruttomargin var 3%, ned fra 13% i fjerde kvartal 2008. Nedgangen var et resultat av svakere volum i begge regioner, og lavere materialhåndteringsinntekter i California.

 

Industrial Processing Technology

Inntekter i kvartalet var ned til 199 MNOK fra 213 MNOK i fjor. Svakt fall i inntekter i alle tre selskaper i dette segmentet. Men sammenlignet med de tre første kvartalene i 2009 så var fjerde kvartal 2009 sterkt, med inntekter 69% over gjennomsnittet av de tre foregående kvartaler.

 

Ordretilgangen økte i kvartalet, og ordreboken var på 130 MNOK ved slutten av fjerde kvartal 2009, opp fra 102 MNOK ved slutten av fjerde kvartal 2008.

 

 

Asker, 19. februar 2010

Tomra Systems ASA

 

 

Vedlagt følger rapport og presentasjon for 4. kvartal 2009 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkteoverføring på www.tomra.com (investor relation siden). Et opptak av kvartals-presentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12