Resultat tredje kvartal 2009

Sterke resultater i Collection Technology Deposit.
Bedret resultat og utvikling i Industrial Processing Technology.
Reduserte materialhåndteringsinntekter påvirker California negativt.
Salgsinntekter på 856 MNOK (881 MNOK i tredje kvatal 2008). Ned 11% etter justeringer for valutaeffekt.
Driftsutgifter på 198 MNOK (223 MNOK i tredje kvartal 2008). Ned 7% etter justeringer for valutaeffekt og engangskostnader i 2008.
Driftsresultat på 132 MNOK (137 MNOK i tredje kvartal 2008 etter fradrag av engangskostnader).
Sterk kontantstrøm fra drift på 194 MNOK (106 MNOK i tredje kvartal 2008).
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Segmentet bokførte inntekter på 481 MNOK i tredje kvartal, opp fra 420 MNOK i tredje kvartal i fjor. Justert for valutaeffekter var inntekter opp 8%. Bruttomargin økte til 48%, opp fra 45% i fjor. Økningen skyldes sterkere USD og EUR samt effektivisering av driften. Driftsresultatet økte til 129 MNOK fra 76 MNOK (91 MNOK før restruktureringskostnader) i tredje kvartal 2008.
 
Materials Handling
Inntekter i forretningsområdet var 236 MNOK i tredje kvartal 2009, ned fra 274 MNOK i 2008. I USD var inntekter ned 25%. Bruttomargin var 13%, ned fra 21% i samme periode i fjor. Nedgangen var et resultat av både reduserte råvarepriser og lavere materialhåndteringsinntekter i California.
 
Industrial Processing Technology
Inntekter i kvartalet var ned til 126 MNOK fra 181 MNOK i fjor. Fallet i inntekter var betydelig i alle tre selskaper i segmentet. Til tross for vanskelig markedssituasjon, så økte bruttomarginen fra 50% i tredje kvartal 2008 til 53% i samme periode i 2009.
Ordretilgangen økte i alle tre selskaper, og ordreboken i segmentet var opp fra 122 MNOK til 134 MNOK i tredje kvartal 2009.
 
Collection Technology - Non-deposit Solutions
Segmentet bokførte inntekter på 13 MNOK i tredje kvartal 2009, i hovedsak fra installasjon av ARC og CITY maskiner hos TESCO. Bruttomargin var på 23% sammenlignet med 33% i tredje kvartal 2008. Driftsutgifter var på 9 MNOK, ned fra 24 MNOK i tredje kvartal 2008. Segmentet hadde et tap på drift på 6 MNOK i tredje kvartal sammenlignet med et tap på 22 MNOK i samme periode i fjor.
 
Asker, 15. oktober 2009
Tomra Systems ASA
 
 
Vedlagt følger rapport og presentasjon for 3. kvartal 2009 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkteoverføring på www.tomra.com (investor relation siden) og på www.opencompany.info. Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.