Resultater andre kvartal 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Betydelige resultatforbedringer med:
15% økning i driftsinntekter (valutajustert)
Driftsmargin opp fra 8% til 15%
Sterk vekst i Industrial processing technology med rekordstor ordrereserve.
Betydelig forbedret  resultat i Material handling, både på Øst- og Vestkysten.
Flat utvikling i Collection technology, valutajustert.

 

Collection technology
Segmentet bokførte inntekter på 446 MNOK i andre kvartal 2010, ned fra 473 MNOK i andre kvartal 2009. Justert for valutaeffekter økte inntektene med 2%. Bruttomarginen var 45%, sammenlignet med 46% i fjor. Driftsresultat var på 73 MNOK i andre kvartal 2010 mot 92 MNOK i andre kvartal 2009 (78 MNOK valutajustert).

 

Material handling
Inntekter i segmentet var på 41,1 MUSD i andre kvartal 2010, opp fra 34,9 MUSD forrige år. I USD økte inntektene med 18%. Bruttomarginen var på 24%, opp fra 15% samme periode i 2009. Forbedret driftsresultat fra 0,4 MUSD i andre kvartal 2009 til 5,1 MUSD i andre kvartal 2010, som skyldes økte volumer på Østkysten og bedre marginer/reduserte kostnader på Vestkysten.

 

Industrial processing technology
Inntekter i kvartalet økte til 178 MNOK fra 118 MNOK i fjor. Dette gir en inntektsøkning på 51%, som i hovedsak skyldes sterkere aktivitet i TiTech. Justert for valutasvingninger og salget av Presona var inntekter opp 76%. Bruttomarginen var på 53% i andre kvartal 2010, uendret fra 2009. Segmentet bokførte et driftsresultat før andre poster på 34 MNOK i andre kvartal 2010, sammenlignet med et tap på 11 MNOK i samme periode 2009.

 

Sterk vekst i ordreinngangen i begge selskaper resulterte i en økning i ordrereserven fra 162 MNOK til 216 MNOK i løpet av andre kvartal 2010.

 

Asker, 16. juli 2010
Tomra Systems ASA

 

Vedlagt følger rapport og presentasjon for 2. kvartal 2010 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkteoverføring på www.tomra.com (investor relation siden). Et opptak av kvartals-presentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.