TOMRA - Resultat første kvartal 2008

Driftsinntekter på 791 MNOK (794 MNOK i første kvartal 2007).
Organisk inntektsvekst på 8 prosent i første kvartal 2008 sammenlignet med første kvartal 2007 (ikke hensyntatt valutaeffekter).
Bruttomargin økte til 39 prosent (36 prosent i første kvartal 2007).
Driftsresultat på 83 MNOK (73 MNOK i første kvartal 2007).
Vekst i driftsreultatet på 20 prosent i første kvartal 2008 sammenlignet med første kvartal 2007 (ikke hensyntatt valutaeffekter).
Kontantstrøm fra drift på 22 MNOK (30 MNOK i første kvartal 2007).
Bra aktivitet i det nordiske pantemaskinmarkedet.
Svak start i materialhåndtering i januar og februar 2008.
Den sterk veksten og resultatene i Industrial Processing Technology fortsetter.
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Inntektene i dette segmentet ble på 372 MNOK i første kvartal 2008, uforandret fra samme kvartal året før. Bruttomarginen forsetter å øke og var på 47 prosent i kvartalet, opp fra 43 prosent i første kvartal forrige år.
 
Materials Handling
Inntektene i første kvartal 2008 sank med 18 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor, hvorav 14 prosentpoeng relaterer seg til valutasvingninger. Bruttomarginen falt fra 17 prosent i fjor til 15 prosent i år.
 
Industrial Processing Technology
Første kvartal 2008 viste en år over år inntektsvekst på 20 prosent. Veksten relaterer seg til sterk vekst i alle selskap innen segmentet. En bruttomargin på over 50 prosent og en inntektsvekst på 20 prosent reflekterer den sterke markedsposisjonen man har innen segmentet. Driftsresultatet økte fra 31 millioner i fjor til 37 millioner i år.
 
Collection Technology - Non-deposit Solutions
Inntekter på 25 millioner i kvartalet, i hovedsak fra installasjon av 15 ARCs hos Tesco. Grunnet vedvarende initiativ for å optimalisere teknologi og kostnader, viser nå forretningsområdet 20 prosent bruttomargin, sammenlignet med en negativ margin de siste to årene.
 
 
Asker, 23. april 2008
Tomra Systems ASA
 
 
 
Vedlagt følger rapport og presentasjon for 1. kvartal 2008 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkte-overføring på www.tomra.com (investor relation siden) og på www.oslobors.no/webcast. Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.