TOMRA - Resultater for første kvartal 2006

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. For ytterligere informasjon, se lenker til den fullstendige rapporten og kvartalspresentasjonen til slutt i meldingen.

Driftsinntekter på 822 MNOK (+63 prosent relativt til 504 MNOK i første kvartal 2005)
Driftsresultat på 123 MNOK (5 MNOK i første kvartal 2005)
Kontantstrøm fra driften på 36 MNOK (1 MNOK i første kvartal 2005)
 
Endring av segmentnavn
Segmentnavnene som brukes i TOMRAs eksterne rapportering vil bli endret for bedre å reflektere innholdet i segmentene. Måten inntektene og kostnadene allokeres vil imidlertid ikke endres. De nye segmentnavene er som følger:
- Collection Technology (tidligere RVM Technology)
- Materials Handling (tidligere Collection and Materials Handling)
- Industrial Processing Technology (tidligere Recycling Technology)
- Development Initiatives (tidligere Other non-deposit activities)
 
Collection Technology
Inntektene var 503 MNOK i første kvartal 2006, opp 101 prosent sammenlignet med første kvartal 2005. Bruttomarginen var 44 prosent, ned fra 49 prosent i fjor. Driftsresultatet økte fra 31 MNOK i første kvartal 2005 til 116 MNOK i 2006. Hovedårsaken til forbedringene var gode resultater i Tyskland, Nederland og USA.
 
Europa
Inntektene beløp seg til 409 MNOK i første kvartal 2006, en økning på 142 prosent sammenlignet med første kvartal 2005. I Tyskland har TOMRA så langt mottatt ordre på ca. 9.400 panteautomater. Nesten 5.400 av disse automatene ble bestilt i løpet av første kvartal 2006. I samme periode installerte TOMRA 1.300 nye automater og oppgraderte 700 allerede installerte automater.
 
Østkysten av USA og Canada
Inntektene var 14,0 MUSD i første kvartal 2006, opp 9 prosent fra første kvartal 2005. Målt i NOK økte inntektene med 16 prosent til 94 millioner.
 
Materials Handling
Materials handling bidro med 32,6 MUSD i første kvartal, en økning på 9 prosent i forhold til første kvartal 2005. Målt i NOK var inntektene 218 millioner. Både brutto- og driftsmarginen bedret seg i forhold til fjoråret.
 
Industrial Processing Technology
Inntektene beløp seg til 100 MNOK, opp 52 prosent sammenlignet med første kvartal 2005. Fjorårets negative driftsresultat på 9 MNOK ble reversert til et positivt resultat på 13 MNOK.
 
Development initiatives
Inntektene fra dette segmentet i første kvartal 2006 ble 1 MNOK. Totale kostnader var på samme nivå som i fjorårets første kvartal.
 
Japan
TOMRA installerte 10 automater i Japan i første kvartal 2006. Det pågår diskusjoner med bydeler i Tokyo om ytterligere installasjoner i løpet av 2006. TOMRA forhandler for tiden med Sumitomo Corporation om en partnerskapsavtale.
 
TRC-piloten i Storbritannia
TESCO vurderer en utvidelse av TRC-progammet i Storbritannia. I fjerdekvartalspresentasjonen 2005 sa TOMRA at en beslutning var forventet i løpet av første kvartal 2006. Ingen formell kontrakt ennå signert - diskusjonene fortsetter.
 
 
For presentasjon av 1. kvartal 2006 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For fullstendig rapport for 1. kvartal 2006 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link :
 
 
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner