TOMRA - Resultater fra 4. kvartal 2004

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. Ytterligere informasjon er tilgjengelig via linker i bunnen av meldingen.

  • Inntekter 664 MNOK (-7 % sammenlignet med 4. kvartal 2003)
    • Europa 236 MNOK (-30 %)
    • Nord Amerika 282 MNOK (uforandret)
    • Ikke-pant markeder 146 MNOK (+60 %)
 
Tyskland - pantelovgivning
Endringen av den tyske panteloven ble vedtatt ved en avstemming i det tyske underhuset i januar 2005. Vedtaket medfører en flat pant på 0,25 Euro på emballasje med øl, brus og mineralvann fra og med 9. mai 2005. I tillegg ble det besluttet at de såkalte "øyløsningene" som blir brukt av mange butikker i dag, må fjernes innen mai 2006. På dette tidspunktet må et nasjonalt pantesystem være i drift, hvor butikker som selger drikkevarer fylt på engangsemballasje må utbetale pant til alle kunder som returnerer denne type drikkevareemballasje. Forberedelsene til et slikt nasjonalt retursystem er allerede satt i gang.
 
EU-kommisjonens undersøkelser
TOMRA har presentert sitt skriftlige svar til EU-Kommisjonens anklageskrift ("statement of objections") relatert til de undersøkelsene som ble initiert i 2001, og har i tillegg presentert sitt syn i en separat muntlig høring. TOMRA bestrider sterkt Kommisjonens argumenter. En endelig beslutning på saken forventes å bli tatt i 2005. TOMRA har mulighet til å anke Kommisjonens endelige vedtak inn for EU-domstolen.
 
California - fortsatt økt inntektsvekst
Inntektsøkningen på 14% i 2004 skyldtes både høyere volumer og høyere PET- og aluminiumspriser. Innsamlingsvolumet i sammenlignbare sentere økte med 25%. På grunn av bedre kapasitetsutnyttelse og økte varepriser, klarte TOMRA å nå sitt mål i California om en driftsmargin på 10%.
 
Oppkjøp og utvikling innenfor "Recycling Solutions"
TOMRA prøver å generere betydelige effektivitetsgevinster i eksisterende resirkuleringssystemer ved å øke bruken av teknologi i forbindelse med sortering og håndtering av emballasjeavfall. Dette vil skje gjennom oppkjøp og utvikling av miljøteknologiselskaper med tiltrekkende vekst- og inntjeningspotensiale.  Oppkjøpene av TiTech og Orwak Group er viktige steg i implementeringen av denne strategien.
 
TiTech's resultater i 2004 var i henhold til TOMRAs forventninger. Sterk etterspørsel fra sentraleuropeiske land og positive beslutninger i USA og Storbritannia er hovedårsakene til denne veksten. I desember 2004 signerte TOMRA en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Orwak Group AB (Orwak Group). Kjøpesummen er 175 MSEK på gjeldfri basis pluss mulige tilleggsutbetalinger på inntil totalt 20 MSEK avhengig av Orwak Groups inntjening i 2005 og 2006. Transaksjonen forventes sluttført i februar 2005.
 
I november 2004 igangsatte TOMRA sitt første pilotprosjekt med en TRC (Tomra Recycling Center) utplassert i Storbritannia. Testen er et samarbeid med TESCO, Storbritannias største supermarked. En utvidet test med ytterligere fem senter vil gjennomføres i løpet av 2005. Testens målsetting er å synliggjøre fordelene ved en forretningsmodell med TRC versus eksisterende innsamlingsløsninger gjennom å måle volum, forbrukermottakelse samt transportkostnader. Diskusjoner vedrørende en lansering av TRC'er i Storbritannia kan bli igangsatt mot slutten av 2005.
 
I Japan har TOMRA sammen med Sumitomo Corporation installert åtte panteautomatbaserte resirkuleringssenter. Pilotprosjektet med Sumitomo vil fortsette gjennom første kvartal 2005. Både TOMRA og Sumitomo har bekreftet intensjonen om en mer formalisert samarbeidsavtale. Disse diskusjonene vil finne sted i første halvår av 2005.
 
For presentasjon av 4. kvartal 2004 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For full rapport av 4. kvartal 2004 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link:
 
 
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner