TOMRA - Sammendrag 4. kvartalsrapport 2001

- Omsetning fra videreført virksomhet opp 9%
-- Europa 285 MNOK (+20%)
-- Nord-Amerika (videreført) 307 MNOK (-23%)
-- Sør-Amerika 105 MNOK (ny)

- Nedskrivning av 345 MNOK i Nord-Amerika og 45 MNOK relatert til oppstart av pant i Tyskland

- Valutagevinster på 29 MNOK

- Kontantstrøm fra driften på 301 MNOK


- Ingen konklusjon i Tyskland - fortsatt redusert andel gjenfyllbar emballasje
Tyskland implementerte i 1991 en lov for emballasje som pålegger industrien å opprettholde minimum 72% gjenfyllbar drikkevareemballasje for å unngå innføring av pant på engangsemballasje. De siste målingene i Tyskland viser at denne andelen i 2001 var kommet ned i 60% og estimater for 2002 bekrefter en fortsatt nedgang. Til tross for beslutningen om å skrive ned investeringer knyttet til en eventuell utvidelse av pantsystemet i Tyskland, vil TOMRA opprettholde sin operasjonelle beredskap inntil en endelig avklaring foreligger. Kostnadene forbundet med denne beredskapen er forventet å utgjøre 12 MNOK i første kvartal 2002.

Europa-Danmark
Den danske regjeringen annonserte den 23. januar 2002 at den hadde vedtatt å åpne det danske markedet for engangsemballasje med umiddelbar effekt. Butikkene forventes å plassere sine ordre gjennom DRS til de respektive automatleverandørene i løpet av februar 2002. TOMRA forventer at installasjoner vil starte tidlig mars 2002.

Europa-Nederland
Nederland utsatte innføringen av pant på engangsemballasje til tidligst 2004

Nord-Amerika - California
Den påbegynte restruktureringen på vestkysten ble avsluttet ved utgangen av året og ytterligere tiltak ble iverksatt i California i januar for å stabilisere den økonomiske utviklingen. TOMRA forventer fortsatt tap i California i første kvartal, og break-even på månedsbasis i løpet av andre kvartal.

Nord-Amerika-Hawaii
Med unntak av Hawaii var all virksomhet underavvikling nedlagt eller solgt ved utgangen av 2001. Hawaii vil bli opprettholdt ut første halvår 2002 i påvente av en avklaring på diskusjonene om å innføre et nytt pantsystem.

Nord-Amerika-Wise
Ved utgangen av 2001 var lånene som TOMRA garanterte for Wise Recycling LLC redusert til et nivå som kan betjenes av virksomhetens egen kontantstrøm. TOMRA vil fortsatt lede arbeidet med å selge eller avvikle den resterende delen av virksomheten og har besluttet å reversere den resterende garantiavsetningen på 15 MNOK ved utgangen av 2001.

Sør-Amerika
Den brasilianske Kongressen etablerte i 2001 en kommisjon for å vurdere de 57 forskjellige lovforslagene som omhandlet emballasje og avfalls-håndtering. Forslagene er nå koordinert inn i et nytt lovforslag som kan bli presentert for Kongressen i løpet av 2002.
Lovforslaget introduserer produsentansvar gjennom å utpeke importører, produsenter, tapperier og butikker som ansvarlige for å utvikle et retursystem med insentiver for både forbrukere og operatører. Butikker er foreslått som mottakspunkt for drikkevareemballasje. Målet for returandel er satt til 70% med økonomiske straffetiltak for produsenter som ikke innfrir målsettingene. Den nye loven vil kunne skape nye forretningsmuligheter for TOMRA som den eneste lokale operatør i Brasil med både teknologi, infrastruktur og erfaringer til å implementere et slikt program.Vedlegg:
Key Figures 1995 - 2001

Presentasjon av 4. kvartal 2001

Abonner

Dokumenter og linker