Biodiesel produsent og europeisk biodiesel forening saksøkes for uriktige påstander

Den norske biodiesel-produsenten Uniol AS har samlet dokumentasjon som viser at representanter for konkurrenter har fremmet falske rykter og anklager om at Uniol skulle ha vært involvert i ulovligheter i forbindelse med tollregler og hvordan opprinnelsen for biodiesel fra anlegget i Fredrikstad er oppgitt. For å beskytte virksomheten har Uniol nå innledet en rettslig prosess for å få disse påstandene trukket tilbake, og for å kreve erstatning for de skader de falske anklagene har medført.

Uniol har dokumentert at de uriktige påstandene om at biodiesel fra anlegget i Fredrikstad i virkeligheten ikke var laget i Norge har blitt fremsatt av en av selskapets hovedkonkurrenter, den tyske biodiesel-produsenten Petrotec, av deres direktør Michael Fiedler-Panajotopoulos, samt av European Biodiesel Board (EBB) som er en lobbyorganisasjon for biodiesel produsenter i EU.

Uniol sitter på beviser for at disse partene har fremmet feilaktige påstander i kommunikasjon til norske myndigheter, i kontakt og i møter med EUs byrå mot økonomisk svindel (OALF), i pressemeldinger uttalelser til media, samt i EBBs styredokumenter og i kommunikasjon til EBBs medlemsbedrifter. Uniol benekter på det sterkeste at selskapet skal ha vært involvert i disse påståtte bruddene på tollregler for produksjon og salg av biodiesel.

For å beskytte omdømme og virksomhet har Uniol sent et varsel om søksmål til biodiesel-produsenten Petrotec og til lobbyorganisasjonen EBB. Uniol har også sent et varsel om søksmål til Fiedler-Panajotopoulos som både er markedsdirektør i Petrotec og styremedlem i EBB. Uniol ønsker å bringe saken opp for behandling ved Fredrikstad tingrett.

“Vi mener at dokumentasjonen i denne saken viser at de uriktige påstandene ikke bare har hatt negativ innvirkning på virksomheten vår, men at disse feilaktige anklagene også har blitt formidlet til våre kunder i det som fremstår som forsøk på å redusere Uniols posisjon i markedet. Vi går til søksmål ikke bare for å beskytte vår egen virksomhet. Vi vil også vise at det ikke bør aksepteres at kunder og konsumenter I Europa får mindre konkurranse fra biodieselprodusenter basert på at man forsøker å sverte Uniols produksjon av biodiesel i Norge” sier Carl-Ivar Herskedal, administrerende direktør for Uniol AS.

27 august siktet Økokrim Uniols leder for påståtte har brudd på tollreglene og for hvordan opprinnelsen til biodiesel fra fabrikken i Fredrikstad er klassifisert. Til tross for at selve selskapet ikke ble siktet og heller ikke er siktet, så har Uniol samarbeidet åpent med Økokrim. Selskapet stiller seg helt bak sin administrerende direktør og håper etterforskningen snart vil kunne avsluttes og henlegges.

“Offentlige dokumenter viser at Petrotec, Fiedler-Panajotopoulos og EBB har vært involvert i kontakt med norske myndigheter der det er skapt et inntrykk av at biodiesel som er solgt fra Uniol ikke var produsert i Norge. I denne kontakten har norske myndigheter også blitt oppfordret til å granske Uniols virksomhet. Vi har på det sterkeste avvist slike påstander som grunnløse. Vi mener også at etterforskningen av selskapets sjef er et direkte resultat av lovstridige handlinger begått av EBB, av dets medlemsbedrift Petrotec og av styremedlemmet som er utnevnt fra Petrotec. Uniol kan dokumentere at det skjer en omfattende og avansert prosessering der råmaterialer blir til biodiesel ved anlegget i Fredrikstad”, sier s Nicolas Boveroux, konsern-advokat hos Luxemburg selskapet Einer Energy Holding, som er Uniol’s eiere.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniol AS, Øraveien 2, 1630 Gamle Fredrikstad, Norway. Tel.: +47 69 39 52 00

Dokumenter og linker