3730 lærere har søkt videreutdanning

- Gode lærere er det viktigste for elevenes læring i skolen. Videreutdanning betyr også ny faglig fordypning og ny motivasjon for lærerne. Jeg er glad for at så mange som 3700 lærere nå ønsker å ta videreutdanning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Det er Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, sammen med arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter og høgskoler som samarbeider om videreutdanning av lærere gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Ordningen gir læreren mulighet til å studere samtidig som de beholder lønnen sin. Staten har opprettet studieplassene, og stat og kommune spleiser på vikarutgiftene.

Det er kommunen som avgjør hvilke lærere som har søkt som kan delta på videreutdanning. Kommunene må prioritere mellom lærerne innen 15. april.

-     Vi oppfordrer alle kommuner til å sende så mange lærere som mulig på videreutdanning, sier direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet.

For mer informasjon om Kompetanse for kvalitet: www.udir.no/videreutdanning  

Spørsmål?

Kontakt Avdelingsdirektør Jørgen Nicolaysen på 23 30 27 89 eller kommunikasjonsrådgiver Gudrun K. Lægreid på 918 14 955

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.