Foreløpig karakterstatistikk for eksamen våren 2013

Karakterene i matematikk på videregående har gått noe opp sammenlignet med i fjor, viser foreløpig karakterstatistikk for eksamen våren 2013.  På grunnskolen er det små endringer i eksamenskarakterene fra tidligere år.

I fjor fikk lave eksamenskarakterer i matematikk på videregående mye oppmerksomhet. I år har det vært en positiv utvikling i nesten alle matematikkfagene. Den største endringen er det i praktisk matematikk for påbygging til generell studiekompetanse og for matematikk for samfunnsfag på Vg2. Her er snittet henholdsvis 0,6 og 0,5 karakterpoeng høyere enn i fjor.

- Utviklingen over tid kan tyde på at enkelte matematikkeksamener hadde en noe høy vanskelighetsgrad eller arbeidsmengde i fjor. Årets resultater viser at vi nå er nærmere nivået for 2010 og 2011, sier Siv Hilde Lindstrøm, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Fremdeles lavt snitt i matematikk
Snittet er fremdeles lavt i flere av matematikkfagene sammenlignet med andre fag. Det er først og fremst andelen på karakterene 1 og 2 som har endret seg siden i fjor. Fremdeles får over 40 prosent karakteren 1 eller 2.

I videregående er det ellers en liten positiv endring i norskfagene og en liten nedgang i engelsk sammenlignet med fjorårets foreløpige tall.

Små endringer på grunnskolen
I grunnskolen går nasjonalt karakternivå i norsk sidemål ned med 0,1 karakterpoeng. Gjennomsnittlig karakterpoeng i norsk hovedmål, matematikk og engelsk er uendret sammenlignet med i fjor. 63 prosent av elevene har karakteren 3 eller lavere i matematikk. I engelsk og norsk får henholdsvis 41 og 53 prosent av elevene karakteren 3 eller lavere. Jentene får i snitt nesten en halv karakter mer enn guttene, med unntak av i matematikk, hvor forskjellen kun er 0,1 prosentpoeng.

Tallene er publisert på udir.no
På Utdanningsdirektoratets nettsider finner du foreløpige karakterer fra alle sentralt gitte eksamener med sentral sensur i grunnskolen, og fra de største fagene i videregående opplæring. Tallene gjelder både offentlig og private skoler.

Tallene er foreløpige, og inneholder ikke resultater fra klagebehandling. Gjennomsnittskarakterer for fylker beregnet for færre enn ti elever publiseres ikke.

Her finner dere alle tallene: http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Karakterer/Forelopig-karakterstatistikk-eksamen-varen-2013/.


Kontaktperson:

Marianne Nordengen, kommunikasjonsrådgiver
tlf. 907 65 748
e-post: mno@udir.no

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.