Lokal kampanje mot nettmobbing

Over 45 000 barn og unge i Norge mellom 9 og 16 år blir utsatt for mobbing og trusler på nett. - Vi voksne har et ansvar for å gjøre noe med dette, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Neste uke, fra 5.-11. september, er alle som jobber med barn og unge på skoler, i barnehager, fritidsklubber, lokale lag og foreninger invitert til å delta i en nasjonal kampanje mot digital mobbing.

Målet for kampanjen er først og fremst å skape et lokalt engasjement i hver kommune.
- Nettet skal ikke være et fristed for mobbing og trakassering. Alle som er i kontakt med barn og unge må ha bevissthet om digital mobbing og kunnskap om hvordan de kan gripe inn. Kampanjen skal forsterke det viktige arbeidet mot mobbing som foregår lokalt gjennom hele året, sier Halvorsen.

Hvordan står det til der du bor?
I Elevundersøkelsen 2010 svarer 8,21 prosent av Akershus-elevene at de blir mobbet to eller tre ganger i måneden eller oftere. Det nasjonale gjennomsnittet er 8,46 prosent.

Kristin Halvorsen inviterte tidligere i år alle landets ordførere til å signere lokale manifest mot mobbing. 30. august hadde ca 280 av landets 430 kommuner fulgt oppfordringen.

I Akershus har disse kommunene signert et lokalt manifest innen 30. august:
Vestby, Ski, Ås, Frogn, Oppegård, Asker, Aurskog-Høland, Sørum, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Ullensaker, Nes, Eidsvoll og Nannestad.

Se oversikten her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/andre/skjema/mobbestatistikk.html?id=634462

Hva er digital mobbing?
Mobbing på nett er et økende problem, og stiller alle som arbeider med barn og unge overfor store utfordringer. Årsaken til dette er at utviklingen på nett skjer svært raskt og det er vanskelig for voksne å være oppdaterte. Mens en krenkende kommentar ofte kan være et engangstilfelle når det skjer ansikt til ansikt, kan dette, når det legges ut på nett, bli gjentatt i det uendelige og får på den måten stor kraft og rammer hardt. Det er vanskelig å få slettet krenkende handlinger på nett, men det er relativt lett å finne ut hvilken PC som har vært brukt.

Hvem står bak Manifest mot mobbing?
Manifestet mot mobbing 2011-2014 er undertegnet av regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet , Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager og Norsk skolelederforbund.

Les mer om kampanjen her: www.udir.no/mmm
Følg kampanjen på www.facebook.com/manifest.mot.mobbing

Se også vedlegg for å få ti tips til voksne og ti tips til barn om nettmobbing.


Kontaktpersoner:
Siri Baastad, medierådgiver i Kunnskapsdepartementet
Tlf: 996 33 534, sib@kd.dep.no

Marianne Nordengen, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf: 907 65 748, mno@udir.no.

 

 

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Dokumenter og linker