Manifest mot mobbing: Velkommen til åpning av kampanjen «Voksne skaper vennskap - sammen»

Statsrådene Kristin Halvorsen og Jonas Gahr-Støre markerer oppstarten av årets kampanjeuke i regi av Manifest mot mobbing mandag 2. september.

Sted: Kampen skole (Normannsgate 57, Oslo) Se kart

Tid: Mandag 2. september kl. 10.00-11.00

Her vil det være premiere på årets kampanjefilm. Fjorårets film fikk veldig mye oppmerksomhet, særlig i sosiale medier. Etter det offisielle programmet vil Kash fra NRK Super lede «BlimE-dansen» med elevene fra Kampen ute i skolegården. Her er det muligheter for mange gode bilder.

Dette skjer på åpningsarrangementet:

 • Kulturinnslag med elever fra Kampen skole
 • Velkommen ved rektor Jack Heidner
 • Barns råd og erfaringer, elever ved Kampen skole
 • Lansering av Voksne skaper vennskap - sammen
  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
  Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre
  Visning av filmen «Voksne skaper vennskap - sammen»
  Partnerne i Manifest mot mobbing presenterer seg
 • Appell ved barneombud Anne Lindboe
 • BlimE-show med Kash & co
 • Slutt

Pressen kan ta bilder og intervjue aktørene etter avslutningen

Manifest mot mobbing
Partnerskapet i Manifest mot mobbing står bak kampanjen, som skal bidra til økt oppmerksomhet på vennskap og voksnes samarbeid for å motvirke mobbing. Målet med samarbeidet både nasjonalt, men ikke minst lokalt, er å fremme vennskap og hindre at barn og unge utsettes for mobbing. Skal vi stoppe mobbingen, må voksne samarbeide og jobbe systematisk, på tvers av institusjoner og sektorer, for et inkluderende miljø der det er plass til alle.

Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i  lokalmiljøene. Partnerskapet i Manifest mot mobbing oppfordrer til økt innsats og samarbeid lokalt, for å oppfylle barn og unges rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing.

Les mer om Manifest mot mobbing på www.udir.no/mmm.


Kontaktpersoner:
Marianne Nordengen
Tlf. 907 65 748
E-post mno@udir.no

Tom Marius Lorier Holen
Tlf. 994 46 480
E-post tho@udir.no

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.