Påminnelse - Slik har Kunnskapsløftet endret skolen

Obs. Endret sted for seminaret

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har en rekke forskere fulgt reformen Kunnskapsløftet, som ble innført i 2006. Torsdag 14. juni presenterer forskerne noen av sluttrapportene som forteller oss hvordan reformen har endret skolen og om resultatene henger sammen med intensjonene.

De tre prosjektene som presenteres er:

  • Sosiale forskjeller og læringsutbytte, NOVA
  • Sammenhengen mellom undervisning og læring, Nordlandsforskning
  • Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i reformimplementeringen, NIFU

Tid: Torsdag 14. juni. Kl 10.00-12.00
Sted: Oslo Kongressenter Folkets hus, Youngsgate 11, auditorium 1.

Obs. På grunn av stor interesse har vi flyttet seminaret fra Utdanningsdirektoratets lokaler til Oslo Kongressenter på Youngstorget.

I september presenteres de øvrige rapportene i evalueringen, som tar for seg fag- og yrkesopplæringen, struktur og gjennomføring og karriereveiledning i Kunnskapsløftet. Alle rapportene presenteres også på en sluttkonferanse om Kunnskapsløftet onsdag 31. oktober.

Her kan du lese mer om evalueringen av Kunnskapsløftet
http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av-Kunnskapsloftet/

Gi tilbakemelding til Hallvard.Thorsen@udir.no dersom du ønsker å delta på seminaret.

Hallvard Thorsen
Seniorrådgiver - kommunikasjonsstaben
Utdanningsdirektoratet
Mobil: 408 53 969
E-post: hth@udir.no

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.