PISA-undersøkelse om digital lesing

For første gang deltar norske elever i den digitale leseprøven i PISA. Norske 15-åringer ligger på gjennomsnittet i denne. - Vi må bli bedre på å integrere digitale ferdigheter i undervisningen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en kommentar til resultatene.

PISA (Programme for International Student Assessement) måler 15-åringes kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Studien inneholder en digital leseprøve som måler hvor gode elevene er til å lese, navigere og vurdere informasjon fra digitale tekster.

-          Jeg mener vi har forutsetninger for å gjøre det bedre enn dette. Vi har bra med IKT-utstyr i skolene, norske elever er ivrige brukere av digitale medier og digitale ferdigheter inngår i læreplanene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Hovedundersøkelsen PISA 2009 viste framgang for norske elever, og mest positive var resultatene for lesing. Størst var framgangen på de laveste nivåene.

-          Vi trenger likevel å jobbe mer med å utvikle elevenes bredde i leseferdighet, noe også den nye undersøkelsen i digital lesing viser, sier Halvorsen.  

De sør-koreanske elevene skårer best på den digitale prøven, og ligger mer enn halvannet år foran de norske 15-åringene i digital lesing. Av de nordiske landene skårer de svenske og islandske elevene bedre enn de norske elevene. Danmark skårer litt under Norge.

I alle land gjør jentene det bedre enn guttene, men forskjellen er mindre på den digitale leseprøven enn på den papirbaserte prøven i PISA-studien. Norge er blant landene som har store kjønnsforskjeller. Bare New Zealand har større kjønnsforskjell enn Norge i digital lesing.

Elever som ofte leser aviser, oppslagsverk og søker informasjon på nett gjør det også godt på den digitale leseprøven. Målrettet undervisning med integrert bruk av digitale medier og informasjonsinnhenting ser ut til å fremme elevenes digitale lesekompetanse.

De norske elevene skårer under gjennomsnittet på oppgaver som krever stor innsats. De leser morsomme og personlige tekster bedre enn saklige tekster med akademisk og voksent språk.

-          Vi skal nå presisere hva elevene må kunne av digitale ferdigheter og beskrive forventet progresjon for alle de grunnleggende ferdighetene. Jeg vil legge vekt på at nye endringer i læreplanen følges opp med veiledninger og kompetanse for lærerne slik at vi sikrer en god praksis i hvert enkelt klasserom, sier kunnskapsministeren.

Les den norske kortrapporten her

http://www.udir.no/Rapporter/PISA-2009-Digitale-leseferdigheter/

Utdanningsdirektoratet legger fram rapporten på en pressekonferanse kl 10.00 i dag.

Kontaktpersoner
(Tilgjengelige fra kl 11.00 i dag)

Tove Frønes
Forsker ved ILS Universitetet i Oslo
915 89 591
tove.frones@ils.uio.no

Hallvard Thorsen
Senior kommunikasjonsrådgiver
Utdanningsdirektoratet
408 53 969
hth@udir.no

 

 

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.