Resultatene fra nasjonale prøver i engelsk er publisert

I dag er resultatene på kommunenivå og nasjonalt nivå publisert. Engelskprøvene ble gjennomført på 5. og 8. trinn.

Analysene av de nasjonale prøvene i engelsk viser at jentene gjør det marginalt bedre enn guttene på prøveresultatene. Forskjellen mellom gutter og jenter er mindre enn for de nasjonale prøvene i lesing.

Oslo og Akershus ligger noe høyere enn de andre fylkene i gjennomsnittlig mestringsnivå. For 8. trinn utmerker også Sogn og Fjordane seg, mens de for 5. trinn ligger likt med landssnittet.

Det er en høyere andel av elevene på 5. trinn som fritas fra nasjonale prøver i engelsk sammenlignet med 8. trinn.

Gjennomsnittlig antall deltagende elever for de kommunene som skårer lavest er 30 på 5. trinn og 32 på 8. trinn. Til sammenligning er gjennomsnittlig antall deltakende elever 141 på 5. trinn og 143 på 8. trinn.

 

 


Her finner du resultater og analyse av nasjonale prøver i engelsk for 5. og 8. trinn

Fakta om nasjonale prøver:

  • Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og i deler av faget engelsk.
  • I løpet av uke 38 gjennomførte ca. 58 000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i engelsk.
  • I løpet av uke 39 gjennomførte ca. 59 000 elever på 8. trinn nasjonale prøver i engelsk.
  • Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. Det er tre mestringsnivåer på 5. trinn og fem nivåer på 8. trinn.
  • Nasjonale prøver i engelsk er elektroniske og gjennomføres i Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringssystem (PGS).

Resultatene fra nasjonale prøver i regning blir publisert 14. desember.

Gudrun K. Lægreid
Kommunikasjonsrådgiver
918 14 955
gkl@udir.no

Hallvard Thorsen
Kommunikasjonsrådgiver
408 53 969
hth@udir.no

Tags:

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Multimedia

Multimedia