Resultatene fra nasjonale prøver i lesing er publisert

I dag er resultatene på kommunenivå og nasjonalt nivå publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider. Leseprøvene ble gjennomført på 5., 8. og 9. trinn.

Nytt i år er at 9. trinn gjennomførte samme prøve i lesing som elevene på 8. trinn. Sammenligning av resultatene kan dermed gi en indikasjon på utvikling av leseferdighet. Analysene viser at elevene på 9. trinn som ventet presterer bedre enn elevene på 8. trinn.

Videre viser analysene at det er små kjønnsforskjeller på prøveresultatene, men at jenter gjør det litt bedre enn gutter. Forskjellene er imidlertid mindre for høyt presterende elever, og kjønnsforskjellene på 8. trinn gjenspeiler de på 5. trinn.

Resultatene fra nasjonale prøver i lesing presenteres som en fordeling på tre ulike mestringsnivåer på 5. trinn, og fem nivåer på 8. og 9. trinn.

Nedenfor vises de ulike fylkenes gjennomsnittlige mestringsnivå fordelt på 5. og 8. trinn.

 

Her finner du en analyse av resultatene av de nasjonale prøvene: http://www.udir.no/Artikler/_Nasjonale-prover/Resultater-fra-nasjonale-prover/

Resultatene finner du på Skoleporten:
http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/default.aspx

 Fakta om nasjonale prøver:

  • Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og i deler av faget engelsk.
  • Tirsdag 14. september gjennomførte ca 180 000 elever på henholdsvis 5., 8. og 9. trinn nasjonale prøver i lesing.
  • Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. Det er tre mestringsnivåer på 5. trinn og fem nivåer på 8. og 9. trinn.

Resultatene fra nasjonale prøver i engelsk og regning blir publisert 16. november og 14. desember.

Gudrun K. Lægreid
Kommunikasjonsrådgiver
918 14 955
gkl@udir.no

Hallvard Thorsen
Kommunikasjonsrådgiver
408 53 969
hth@udir.no

Om oss

Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet og har ansvar innenfor områdene: Tilsyn og regelverkUtdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere. Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. LæreplanerGjennom Kunnskapsløftet skal innholdet i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Kjernen i dette er læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet læreplanene sammen med fagmiljøer fra hele landet. Sentralt i de nye læreplanene er klarere mål for hva elevene skal kunne. Grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving og regning, står sentralt. Direktoratet følger videre med på hvordan Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene. Eksamener og prøverUtdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen. Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging. KunnskapsutviklingDirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til skoler, skoleeiere og myndigheter. Internasjonale sammenligningerUtdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier, som feks PISA. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land.

Multimedia

Multimedia