2000 - et strategisk viktig år for Veidekke
- Selskapets kontantstrøm er styrket, men årsresultatet før skatt skjemmes av et tap på byggeprosjektet Rainbow Hotel Opera, samt svikt i inntjeningen i utleievirksomheten i Norge. Resultatet er også påvirket av kostnader i forbindelse med oppstart i Stockholm, et svakt asfalt- og anleggsmarked, samt at vi har betydelig høyere goodwillavskrivninger, sier konsernsjef Terje R. Venold.

- Med en økning i ordrereserven på 82 prosent i forhold til forrige årsskifte og en styrket posisjon i det skandinaviske markedet, har vi et godt utgangspunkt for en markant resultatforbedring i 2001, sier Venold.


Veidekke oppnådde i 2000 et resultat før avskrivninger og finanskostnader (kontantstrøm) på 650 mill. kroner (577 mill. kroner). Resultatet før skatt ble 185,0 mill. kroner (295,3 mill. kroner). Omsetningen endte på 8.005,0 mill. kroner (6.486,8 mill. kroner).


Konsernet oppnådde en resultatmargin på 2,3 prosent (4,6 prosent), egenkapitalrentabilitet på 10,2 prosent (20,4 prosent) og resultat pr. aksje på kr. 4,79 (8,41). Styret har besluttet å dele ut et utbytte på kr. 2,00 pr. aksje (kr. 2,75), som er en utbyttegrad på 42 prosent. Selskapets policy er en utbyttegrad på mellom 30 og 40 prosent.


– Verken styret eller administrasjonen er tilfreds med resultatene, poengterer Venold. – Men med de tiltakene vi har iverksatt, mener vi at det vil bli en snarlig bedring i resultatene, sier konsernsjefen.


Ordrereserve
Veidekkes ordrereserve ved årsskiftet vurderes som meget tilfredsstillende, både i kvantitet og kvalitet. Ordrereserven for bygg- og anleggsvirksomheten, eksklusive industrivirksomheten, er samlet på 5.833 mill. kroner, hvorav 1.357 mill. kroner utgjør ordrereserven til den danske virksomheten H. Hoffmann & Sønner A/S. Totalt er dette en økning i ordrereserven på hele 82 prosent, noe som hovedsakelig skyldes de oppkjøp som har vært foretatt i løpet av året. I tillegg har Divisjon Eiendom en betydelig tomtereserve til bolig- og næringsprosjekter for utvikling i egen regi, som representerer et inntjeningspotensial for de kommende år.


– Samtidig arbeider selskapet aktivt for i større grad å integrere kunden i prosjektene. På denne måten utvider vi rekkevidden for vår virksomhet. Fra å være en tradisjonell entreprenør vil selskapet være en partner for kundens totale behov knyttet til bygg, anlegg og eiendomsutvikling, sier Terje R. Venold.

Viktige satsinger
De viktigste satsingene i 2000 var oppkjøpet av entreprenørselskapet H. Hoffmann & Sønner A/S i Danmark, oppkjøpet av Selmer Bostäder i Stockholm fra Skanska, og etableringen av en bygg- og anleggsvirksomhet i Stockholms-regionen. I tillegg ble markedsposisjonene i Norge styrket både geografisk og produktmessig.


– Vi står nå sterkere som selskap og har derfor ytterligere styrket grunnlaget for videre vekst, sier Venold. – Med vår nye posisjon som skandinavisk entreprenør vil vi med fornyet styrke ta aktiv del i en videre nordisk strukturendring, forklarer han.


Entreprenørvirksomheten ble styrket gjennom kjøpet av Bøhler Entreprenør og Bøhler Vedlikehold i Oslo, 70 prosent av aksjene i UNI-Bygg i Harstad, 85 prosent av aksjene i Br. Reme A/S i Kristiansand, og 70 prosent av Valdresbygg A.S. Med dette er Veidekke den ledende byggentreprenøren i Norge. Innenfor anlegg ble det gjort to strategiske satsinger gjennom kjøpet av Trafikk & Anlegg A.S i Skien, samt 80 prosent av aksjene i fundamenteringsvirksomheten i Bj. Kynningsrud AS. I Divisjon Industri ble maskinutleievirksomheten utvidet ved at selskapet Stavdal ble ervervet og fusjonert med Bautas med virkning fra 1. januar 2000. Området ferdigbetong ble solgt og selskapets IT-drift "outsourcet", i tråd med ønsket om å konsentrere virksomheten til kjerneområder. I februar i år overtok Bautas AF-Gruppens maskinutleieselskap, Brubak, med en tilhørende leveranseavtale over fem år.


Økonomisk utvikling
Veidekke hadde i 2000 en samlet omsetning på 8.005 mill. kroner (6.487 mill. kroner). Det er en økning på 23 prosent. Nesten hele økningen er et resultat av de oppkjøp og etableringer som ble foretatt i løpet av året. Divisjon Industri hadde omsetningsvekst på hele 45 prosent, som i hovedsak var en følge av oppkjøpet av Stavdal. Divisjon Regional Entreprenør økte sin omsetning med 19 prosent. Divisjon Anlegg hadde en reduksjon i omsetningen på 9 prosent, men uten oppkjøpene ville nedgangen vært på 20 prosent. Hoffmann i Danmark bidro med en omsetning på 540 mill. kroner i 4. kvartal.


Konsernets resultat før skatt var 185,0 mill. kroner (295,3 mill. kroner), som ga en resultatmargin på 2,3 prosent (4,6 prosent). Nedgangen i resultatet kan, som tidligere nevnt, i det vesentlige tilskrives nedvurdering av et totalprosjekt i Divisjon Regional Entreprenør samt et svakt resultat i Bautas i Divisjon Industri. Divisjon Eiendom hadde et resultat på 30,3 mill. kroner (29,7 mill. kroner).

Konsernets driftsresultat var 263,9 mill. kroner (328,3 mill. kroner). I driftsresultatet er det tatt hensyn til goodwillavskrivninger på 65,6 mill. kroner (31,7 mill. kroner). Netto finansresultat var -78,9 mill. kroner (-33,0 mill. kroner). De økte goodwill- og finanskostnadene skyldes de betydelige selskapsoppkjøp som ble foretatt i 2000.


Resultat etter skattekostnad og minoritetsandeler var 120,6 mill. kroner (195,4 mill. kroner). Resultat pr. aksje var kr. 4,79 (kr. 8,41), kontantstrøm pr. aksje var kr. 20,13 (kr. 19,15) og avkastning på egenkapitalen var 10,2 prosent (20,4 prosent).


For rapport med tabeller, følg vedlagte link:

Abonner

Dokumenter og linker